Gå til sidens hovedinnhold

Et viktig politisk veiskille

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er ikke behov for fire felt og 110 kilometer på mellom Ranheim og Stjørdal.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke behov for fire felt og 110 kilometer på mellom Ranheim og Stjørdal. Det vil gi økt biltrafikk og ødelegge for Byvekstavtalen. Vi står ved et viktig politisk veiskille. Det er viktigere å gjøre det som er godt for samfunnet, det er ikke nødvendigvis det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Mandag skal kommunestyret i Malvik behandle planene for E6 gjennom kommunen. Det har vært forhandlinger som spesielt har handlet om hensyn til arealbruken på Leistad og støyproblemene i Hommelvik. Det siste kan løses med tunnel, som Nye Veier ikke vil bygge. Det er ikke så mye som tyder på at Nye Veier bøyer mye av i forhandlingene.

Det er viktig at det blir bedre løsninger på de to sakene, men byggingen av motorveien burde handle om behovet for, og samfunnsnytten av, hele prosjektet. Venstre har samme standpunkt som da saken ble behandlet sist; Vi mener det ikke er behov for fire felt og høyere fart gjennom Malvik. Det strider mot de overordnede målsettingene om ingen vekst i biltrafikken i regionen, og at all vekst av gods skal skje med bane og sjøveis.

Tunnel og utbedring

Det er gode grunner til å utbedre E6 gjennom store deler av Trøndelag, men det er ikke noe behov for firefelts vei på strekningen fra Ranheim til Stjørdal. Det er heller ikke behov for dette nord for Stjørdal. Som kjent er det satt et mål i Byvekstavtalen om at det ikke skal være økning i biltrafikken inn til Trondheim.

Det er en forutsetning for den statlige støtten til avtalen. Økt kapasitet og økt fart vil naturlig føre til økt trafikk, det er også en forutsetning for finansieringen med bompenger. Det samfunnsmessige målet er at vi skal redusere biltrafikken og styrke kollektivtilbudet. Det er nødvendig av hensyn til klima, miljø, jordvern og sikkerhet. Det er verdier som står sterkere i dag enn da denne saken ble behandlet første gang.

Lønnsomhet

Begrunnelsen for fire felt og høyere hastighet er at det gir større samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Jeg er sterkt uenig med kriteriene som legges til grunn der det legges aller størst vekt på fart. Fire felt og full fart vil gi noen minutters besparing på strekningen, men tungtrafikken har ikke lov til å kjøre fortere enn det fartsgrensen er i dag.

Det er på godstransport den samfunnsøkonomiske gevinsten per minutt er størst. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er et regnestykke som en gang er bestemt, men tidene har endret seg og andre interesser må komme sterkere inn i det regnestykket.

Det er kvaliteter vi vil ta vare på i samfunnet som ikke teller nok i dette regnestykket. Det er vi som politikere som skal balansere ut hva som virkelig betyr noe for oss.

Lite kø

Venstre er for at det bygges tuneller på strekningen Ranheim- Stjørdal og gjennom Forbordfjellet. Når det samtidig er skille på hele strekningen mellom feltene på hele strekningen er det nøkkelen til økt sikkerhet.

Høyere hastighet betyr selvfølgelig ikke økt sikkerhet i seg selv. Jeg har ikke noe prinsipielt imot 110 kilometer i timen, men ser det ikke som noe problem at dette settes ned til både 100 og 90 kilometer i timen på deler av strekningen for å nå andre mål i samfunnet som redusert støy, uønskede skjæringer, unødig bruk av areal og økte kostnader. Det er ikke noe stort køproblem på strekningen.

Unntaket er Væretunellen i rushtiden, spesielt på fredager. To løp i tunellene er også svært viktig for å unngå trafikk gjennom Vikhammer og Hommelvik.

Kollektiv løsning

Venstre vil satse på kollektivtrafikken framfor vekst i biltrafikken. Vi tar de vedtakene som er gjort i Stortinget alvorlig om at det ikke skal bli økt trafikk på veiene, hverken av privatbiler eller tungtransport. Jeg konstaterer at sterke krefter ikke er med på den nødvendige omstillingen i det vi kaller det grønne skiftet.

Nesten alle er sikkert enig i at dobbeltspor fra Trondheim til Stjørdal, med lang tunell Ranheim- Hommelvik, skulle vært bygget før utvidelse av veien. Da kunne mer av persontrafikken gått med tog, ikke minst med et flytog mellom Trondheim og Værnes.

Det er ingen tvil om at høyere fart, og økt trafikk, fører til mer støy. Flere skjæringer bidrar til å forsterke dette. Tapet av jord er betydelig i Malvik. På mandag blir det spennende å se hvor mange som tar et oppgjør med hele tanken bake fire felt og større fart. Ved første behandling var det syv av 31. Ut fra signalene fra de styrende partiene bør det bli flere denne gang.

Kommentarer til denne saken