Alle Steinkjer kommunes planer som omhandler natur- og miljø, er vakre og velskrevne.

I ord og uttrykk minner de mest om de harmoniske fortellingene og bildene vi fikk se i bibelhistoria på folkeskolen. Trær, blomster, dyr, fugler, insekter og artsmangfold blir omtalt med garantier om vern og langsiktige gode levekår.

Alt skal bli tatt vare på og utvikles til det bedre. Det pøses på med moderne plussord for å understreke viktigheten av et godt naturmiljø. Partiprogrammene er om mulig enda mer pompøse og løfterike. Alt skal bli bra rent miljømessig.

Kontrasten til virkeligheten er brutal og skremmende. 2021 ble et svært negativt år for miljøet i Steinkjer. Her er noen eksempler som det politiske flertall har presset gjennom:

  • Boligbygging på dyrkajord på Byafossen
  • Bygging av fotballhall på Guldbergaunet. Resulterte i ødeleggelse av friluftsområde som kommunen 16 måneder tidligere hadde definert som «svært viktig friluftsområde»,og dermed hadde særskilt ansvar for. Nedbygging av 12000 kvadratmeter dyrkajord og hugging av 130 år gamle trær.
  • Riving av Haugtun på Sparbu med tilliggende skog. En biotop for den rødlistede nordflaggermusa.
  • Vedtak om bygging av Fylkets hus i en betydelig del av Jernbaneparken. Resulterer i hugging av seks trær, derav fire stykk på 125 år, samt skyggelegging av det resterende parkarealet og boligområdet.
  • Vedtak om bygging av verdens største settefiskanlegg på Malm, innerst i en av landets viktigste Nasjonale laksefjorder, Trondheimsfjorden. Her vil enorme mengder lakseavføring fylle opp gytegrunnen til den viktige torskestammen i Beistadfjorden. At disse anleggene er rømningssikre er det bare oppdretterne som tror på. Ja, også det politiske flertall på Steinkjer naturligvis.

Det er null samsvar mellom lovnader om miljøhensyn og de politiske vedtak i Steinkjer. Det er et råkjør på miljøet og på artsmangfoldet, der politikerne logrer for utbyggerne i håp om arbeidsplasser og nye skatteinntekter.

Vi som er mot disse ødeleggende vedtakene, håpet at Statsforvalteren skulle sette ned foten og sette en stopper for rivinga av Haugtun. Men Rødlista var verdiløs sjøl for Statsforvalteren! Hugg-bygg!

Vi som håpet å berge Jernbaneparken urørt, trodde Riksantikvaren med sine nye og vakre formuleringer om parker og grøntområder som avgjørende kulturminner, skulle stoppe utbygginga. Vi tok feil. Med noen ubetydelige justeringer ser det ut som om det bare er å peise på. Hugg-bygg!

Vi som trodde at Statsforvalteren med sin miljøkompetanse og makt skulle sette en stopper for smoltanlegget i Malm, ser ut til å ha tatt grundig feil igjen. Peis på -bygg ut!

Ikke kan en stole på kommunale planer omhandlende miljø og naturmangfold. Ikke kan en stole på partiprogrammene hverken lokalt eller sentralt. Ikke kan en stole på politikere som hvert valgår lover grønne skoger. Ikke kan en stole på Statsforvalteren og Riksantikvaren.

Det ser absolutt ikke lyst for miljø og naturmangfold i Steinkjer. Vi har heldigvis sterke miljøorganisasjoner og en oppvakt befolkning. Håpet er at de setter politikerne skikkelig på plass. Vi må bare ikke gi opp.