Kommunene i Midt-Norge har et reelt valg når de skal satse på helsejournalløsninger - det er gode grunner til å vurdere alternativene!

I utgangspunktet skulle Helseplattformen som er den løsningen som Helse-Midt valgte i 2018 være piloten for en utrulling i hele helse-Norge. Det er ikke lenger planen, det bør alle kommuner i Midt-Norge være klar over. Den nye planen splitter journalløsning og samhandlingsplattform. I klartekst betyr dette at kommuner kan velge blant de leverandørene vi har i dag i konkurranse med helseplattformen, uten å risikere at løsningene ikke kan kommunisere på tvers.

Om ikke lenge starter implementeringen av Helseplattformen i Midt-Norge. En løsning som skal leveres av det amerikanske konsernet Epic. Målet er at vi skal få en felles helseløsning som inkluderer både sykehus, allmennleger, kommunal pleie og omsorg, samt helsestasjoner som skal sørge for at kommunikasjonen mellom ulike enheter skal kunne gå sømløst. Målbildet til Helseplattformen er:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Målbildet er det vanskelig å si seg uenig i, men veien frem til å nå dette kan være flere. Vi har i dag flere norske leverandører som leverer IT-løsninger til de ulike enhetene. Situasjonen hos de norske leverandørene er ikke statisk. Det foregår en omfattende modernisering av IT-løsninger som omfatter standardisering og integrering av nasjonale komponenter innen f.eks medikamenthåndtering og digital kommunikasjon.

I tillegg utvikles det integrasjoner opp mot løsninger innen velferdsteknologi som gjør at disse sammen gir fleksible og effektive økosystemer. I neste års statsbudsjett er det foreslått satt av et tresifret millionbeløp til utvikling av en «Helhetlig samhandlingsløsning» der målet er at ulike journalløsninger skal kunne snakke sammen i hele landet, ikke bare i Midt- Norge. Dette vil sikre at alle kommuner i hele Norge kan velge den leverandøren som passer sin struktur best, noe som igjen vil sikre mangfold og innovasjon og ikke minst konkurranse.

Prisen på helseplattformen vet vi litt om - den ender på et sted rundt 3,5 milliarder, og så pålyder årlige lisenser for kommunene etter det. For de fleste kommunene vil kostnadene til e-helseløsninger øke med mellom fem- og seksgangen. Dette kan det sikkert være gode grunner for, men det beste for alle er at det finnes ulike alternativer og konkurranse - noe det faktisk gjør. Det er dette som kalles markedsmakt - den makten bør kommunene bruke. Denne oppnås kun med konkurranse.

Vi opplever at de ansvarlige i Helseplattformen i sin iver etter å signere opp kommuner i Midt-Norge kommer med informasjon der andre valg enn Helseplattformen trekkes i tvil. Vi opplever også at fagpersoner ute i kommunene som er skeptisk til at sin kommune signerer med Helseplattformen, blir overkjørt. Vi vil oppfordre til en åpen og opplyst debatt der også fagfolkene i kommunene blir hørt, det er der kompetansen sitter og den bør lyttes til.

Det er på tide å få opp debatten og ikke minst vise frem mangfoldet i de ulike gode fremtidsrettede løsninger kommunene i Midt-Norge kan velge.