Gå til sidens hovedinnhold

Feil avgjørelse å stenge Steinkjerelva

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinkjer Jeger- og Fiskerforening SJFF mener det er feil å stenge Steinkjerelva for fiske i 5 år, og at dette må bero på saksbehandlingsfeil. Vi vil her gi vårt syn på dagens situasjon og begrunne dette.

SJFF antar at det dårlige resultatet av ungfisktellingen i Ogna ligger til grunn for denne avgjørelsen. Sluttrapport reetableringsprosjektet i Steinkjervassdraget viser at andel fanget Ognalaks i henholdsvis Byaelva og Steinkjerelva ligger på samme prosentandel, under 10%. Otolittprøver av all fangst viser dette og er udiskutabel dokumentasjon. Dette er meget marginalt, og det er ikke i disse elvene eller disse fangstene som utgjør problemet for Ogna. Av en kvote på 70 laks i Steinkjerelva vil altså bare inntil 7 laks være Ogna-laks. Når samme prosentandel Ognalaks i fangstene i de to elvene er den samme, hva er da den faglige begrunnelsen for å stenge den ene?

I Steinkjer - og Byaelva ble det under reetableringsfasen satt ut til sammen 2, 8 millioner rognkorn. I Ogna 3,2 millioner. Steinkjer- og Byaelva viser i dag solid yngelproduksjon som gir et høstbart overskudd. I Ogna ble det under ungfisktellingen 2020 funnet lite yngel.

Dette viser at Steinkjer- og Byaelva er reproduktiv og at nok smolt går ut for å gi stor nok tilbakevandring for et høstbart overskudd og reproduksjon. I Ogna skjer dessverre ikke dette, noe som ser ut til å bety at det er stor dødelighet av rogn og yngel i elva. Dersom det hadde gått nok smolt ut ville den jo ha reetablert seg som de andre to elvene. Sjøoverlevelsen er den samme. Det ble jo også satt ut mere rogn i den elva. Laksen som har returnert på gytevandring har heller ikke klart å holde Ogna reproduktiv. Det er også observert død voksenlaks i sommer med ekstremvarme, og man må anta at også yngel dør i varmt og oksygenfattig vann.

Å stenge Steinkjerelva vil altså ikke gi mer laks i Ogna. Forøvrig må Steinkjer- og Byaelva behandles likt i og med at fangstandelen Ognalaks er like marginal i begge elvene, som sagt under 10%. Etter vårt syn kan dette ikke ha blitt vektlagt under avgjørelsen om at den ene av disse elvene skal være åpent for fiske, den andre ikke.

Det har siden åpning i 2016 blitt tatt lite laks i alle 3 elvene, så overfiske er absolutt ingen årsak til problemene med reprodukson i Ogna. 3,2 millioner rognkorn skulle være rikelig til å få start på elva, og etablere naturlig gyting som i de to andre elvene. Det har altså ikke skjedd. Så problemet ligger i Ogna og må løses i Ogna.

SJFF har foreslått klekkeridrift mens dette arbeidet pågår. Dette for å berge bestanden, her kan foreksempel yngel settes ut i stedet for rogn. Årsaken til problemene i Ogna er nok sammensatte og kan ta lang tid å finne, og reparere. NINA har i sin rapport nevnt noen mulige årsaker.

Med ovenstående i bunn kan vi ikke se at det å stenge Steinkjerelva vil avhjelpe problemene i Ogna. Dersom SJFF hadde vært av den formening om at det var dette som skulle til for å få i gang reproduksjonen i Ogna, ville situasjonen vært en annen. Men det mener vi altså ikke at det gjør.

Kommentarer til denne saken