Viser til debattinnlegg fra stortingsrepresentant Lønseth gjengitt i Trønderdebatt 26. januar.

Dette er et nytt krampaktig forsøk på å framsnakke den borgerlige regjeringens «gullbarn» Nye Veier. Dessverre er Lønseth sitt innlegg beheftet av så mange feil og unøyaktigheter at det ikke taler deres sak.

Det hevdes i innlegget at Nye Veier har spart samfunnet for 59 milliarder kroner! Dette er selvfølgelig feil, og lett å se ved en enkel kontrollregning. Hele Nye Veiers prosjektportefølje er på 150 milliarder over en tidsperiode på 20 år. Nye Veiers veginvesteringer hittil ligger på antakelig 20 til 30 milliarder av denne potten for perioden 2015- 2020. Innsparingene på 59 milliarder, slik det hevdes i innlegget, kan umulig være bortimot dobbelt så store som investeringene som er gjennomført hittil. Det taler vel for seg selv!

Les også

Om det var opp til Ap, ville det knapt vært tatt et spadetak på E6. Nå kan nye veiprosjekter settes i fare.

Hva som blir kostnadsbesparelser i et vegprosjekt blir ofte misforstått. Et vegprosjekt fra tidlig utredning til ferdig bygd, der alle kostnader er kjent, gjennomlever mange lovpålagte prosesser. En kostnadskalkyle fra en tidlig utredningsprosess er beheftet med stor usikkerhet.

Den usikkerheten avtar etterhvert som detaljer i et vegprosjektet blir mer og mer avklart. Nye kostnadskalkyler underveis er ikke besparelse! Når vegprosjektet foreligger ferdig regulert og siste kostnadsanslagene er kvalitetssikret i forbindelse med bompengesøknaden så viser det seg at kostnadene til ferdig bygd veg stort sett blir som forutsatt.

(Se forøvrig NHO rapport (juni 2016): Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt).

Les også

Me kan ikkje forstå at Mari Holm Lønseth og Høgre er så redd for å evaluera Nye Veier