Det er blitt en ny trend at media må prøve å kartlegge hvordan det står til med naturen. NRK kunne nylig dokumentere at myndighetene ikke har oversikten over hvor store områder som er satt av til hyttebygging. Statskanalen måtte derfor selv prøve å innhente et tall. Anslaget havnet på et område tilsvarende Mjøsa.

Det var kun mulig å innhente tall fra 58 prosent av landets kommuner. Nær halvparten har ikke oversikt. Ingen andre etater har det heller.

Nationen har prøvd å få klarhet i hvor mye myr som er nedbygd i de største hyttekommunene. Kun én kommune, Ringsaker, hadde oversikt. Der har myrområder tilsvarende fem fotballbaner gått tapt.

Myra er viktig av flere grunner. Den tar opp og lagrer klimagasser, samtidig som den fungerer flomdempende ved store regnskyll. Vi trenger myra i møte med det økende ekstremværet klimaendringene sender inn over landet. Likevel forsvinner den.

Den politiske handlekrafta vingler i møte med myr og matjord som forsvinner. Forholdet mellom virkeligheten og virkemidlene henger ikke på greip.

Kommunalministeren har sendt et brev til alle landets kommuner med oppfordring om å ta bedre vare på matjorda. Der legges det opp til at kommunene kan søke om midler til å utarbeide egne jordvernstrategier.

Hvor lett er det å realisere en kommunal nullvisjon for «omdisponering av dyrka jord»? Mange små kommuner sliter allerede med å skaffe nok kompetanse. Lovverket som regulerer hvor vi bygger er et sammensatt område, hvor ulike hensyn stadig skal veies opp mot hverandre.

Bevaring av matjord, naturmangfold og håndteringen av fremtidens klima er ikke et ansvar som kan dyttes ned på lokalpolitikere og små kommuneadministrasjoner, for så bare å håpe på det beste. En slik langtidsstrategi ender opp som distriktsfiendtlig.

Når Riksrevisjonen har vurdert hvor godt kommunene er rustet for å møte et klima i endring, er bildet alarmerende. Hus og bygninger utgjør for de fleste familier den største enkeltinvesteringen. Likevel har mindre enn halvparten av kommunene oversikt over risikoutsatte bygninger lengre enn 12 år frem i tid.

Familier og næringsliv kan risikere å miste gård og grunn til ekstremvær lenge før huslånet er nedbetalt.

Kommunenes egen interesseorganisasjon (KS) mener kommunene selv har ganske god forståelse for utfordringene økt nedbør, ras og skred vil medføre – men sier det trengs mer penger og folk. CICERO Senter for klimaforskning peker på det samme. Kun én av ti kommuner har egne ansatte for å jobbe med klimatilpasning.

Når kommunene har for få folk til natur- og klimaarbeid er det vanskelig å bistå lokalpolitikere med å ta gode beslutninger. Likevel er lokaldemokrati og kommuneadministrasjon forventet å komme offensive utbyggerinteresser og grunneiere i møte på vegne av allmenne nasjonale fellesinteresser.

Behovet for å øke arbeidet med kartlegging, lage risikovurderinger og foreslå tiltak som følges opp i lokalpolitikken og kommunebudsjetter er prekært. Totalbildet synliggjør en underlig nedprioritering, når vi vet at områder som klimatilpasning og jordvern er en billig forsikring av framtiden.

Regjeringen må gjøre kommunene bedre i stand til å løse de oppgavene som trengs på natur- og klimaområdet før etterslepet blir for stort. Fortsetter vi å kjøre natur- og klimaarbeid på sparebluss i kommuner vil det bli kostbart. Matjord og myr vi fjerner og bygger over kommer ikke tilbake av seg selv. Styrtregn og flom vet vi derimot at det kommer mer av.

Innlegget sto opprinnelig på trykk i Klassekampen 25. mai.