Gå til sidens hovedinnhold

Feil om masseuttak på Salsnes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med artikkel i Trønder-Avisa den 25/01-2021 ønsker vi å konkretisere en del faktaopplysninger vedrørende tiltaket:

Grustak: Det er opplyst i artikkelen at det skal etableres steinbrudd i området. Dette er feil. Masseuttaket skal etableres som et grusuttak og det vil ikke på noe tidspunkt bli tatt ut fjellmasser i området. Av denne grunn vil det ikke bli støy fra boring og sprengning. Støynivået fra et grustak er langt mindre enn fra et steinbrudd, der det erfaringsvis blir foretatt boring og sprengings, samt annet foredlingsarbeider som knusing etc.

Støy fra grusuttaket vil bli utredet gjennom beregning av støy, med etterfølgende utarbeidelse av egen støyrapport. Det er krav om at grustaket skal overholde krav til støy iht. forurensnings-forskriftens kapittel 30.

Kulturminner: Det er foretatt arkeologiske feltregistreringer av kulturminnemyndighetene (arkeologer fra Trøndelag fylkeskommune) i det aktuelle området. Alle registrerte funn vil bli lagt inn i reguleringsplanen og nødvendige tiltak vil bli innarbeidet i planforslaget.

Grunnvannsforekomst: Eventuelle påvirkninger av grunnvannsforekomst i området vil bli utredet i reguleringsplanen.

Naturmangfold: Det er allerede utført en grov kartlegging av naturmangfoldet og vi tar sikte på at det vil bli foretatt en mer detaljert kartlegging av både planter og dyr i løpet av vår/sommer 2021.

Det kan presiseres at planen som skal behandles i kommunen i mars 2021 ikke er en reguleringsplan, men et forslag til planprogram hvor aktuelle problemstillinger kun er listet opp som aktuelle tema og ikke er ferdig undersøkt/registrert. Dette vil først bli gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Når reguleringsplanen er utarbeidet og alle konsekvenser er undersøkt og belyst vil den bli lagt ut til offentlig høring slik at alle kan komme med konkrete innspill til planen. Foreløpig fremdriftsplan antyder at reguleringsplanen kan legges ut på høring i løpet av høsten 2021.

Steinbrudd på Kolvereid: Vi ønsker også å presisere kommentaren ang. støy fra steinbruddet på Kolvereid hvor det blir sagt at naboer opplever støy 24/7. Her har vi aldri mottatt klager om støy, og vi har heller ikke fått et inntrykk av at det kommer betydelig bråk fra anlegget. Vi har også overholdt planbestemmelser med driftstid mellom 07:00 – 19:00 og det har ikke pågått aktivitet ved helg eller helligdager. Når det gjelder Storbjørkåsen grustak synes vi at det er uheldig med all tungtrafikken som går forbi/gjennom boligfelt. Dette er en situasjon vi ikke ønsker, og vi har en rekke ganger bedt kommunen om en avlastningsveg som var planlagt slik at den blir prioritert og bygd slik at vi kan få bort trafikken fra boligfeltet.

Storbjørkåsen er for øvrig hovedsetet i Nærøysund Gruppen A/S, som har 110 ansatte og er en av Nærøysund kommunes aller største private arbeidsgivere. Dette er vi stolte av. Her er det stor trafikk inn og ut, både i forbindelse med vintervedlikehold, produksjon av ferdig betong, betongprodukter og inn og utkjøring av ulike masser.

Generelt: Vi synes det er trist og beklagelig at vi fortsatt ikke kan holde en diskusjon på et faktabasert nivå. Området som nå skal behandles er så å si identisk med arealet som er avsatt og ligger inne på kommunens arealplan fra 2015 for råstoffutvinning. Denne arealplanen er gjeldende til 2025, eller til den blir overlappet av en ny plan. Dette var hovedårsaken til at eiendommen ble kjøpt. Ideen med grustak og avsetning av areal til råstoff utvinning er således ikke noe Nærøysundgruppen har påbegynt. Dette har altså vært gjenstand for kommunal behandling tidligere, både administrativt og politisk.

En bemerker til slutt at det også tidligere er tatt ut store mengder grus innenfor området. Blant annet spilte grustaket en viktig rolle under utbedring av FV769.

Ved en eventuelt ny oppgradering av den viktige ferdselsåren så er det gode muligheter for at grustaket på nytt vil kunne få en sentral rolle. En re- start av grustaket vil medføre et behov for flere arbeidsfolk, vi håper flere lokale ser muligheten til å få seg jobb på Salsnes.

Kommentarer til denne saken