Fellesstemmen er navnet på møtet mellom Trøndelag fylkeskommune og Jämtlands Lan. Disse to fylkene har felles fortid, mye å holde på med sammen nå for tida, og ikke minst finnes det mange felles problemstillinger å diskutere og løse i tida som kommer. Da er det bra at både politisk og administrativt nivå møtes for å diskutere dette.

Felles fortid

Trøndelag og Jämtland har mye felles historie og felles røtter. De store salgs- og markedsarenaene Rørosmartnan, Marsimartnan og Gregoriusmarknaden har hundreårige tradisjoner og ble arrangert slik at det var mulig å rekke over alle tre i løpet av en og samme tur med hest og slede. Dette sier noe om handelssamarbeidet som foregikk lenge før EU ble en realitet.

Ferdselsårene mellom Trøndelag og Østersjøkysten gikk gjennom Jämtland siden vikingene drog i østerled. Og pilegrimene har vandret østfra til Trondheim gjennom St. Olavsleden og Romboleden. Felles immateriell kulturarv gjennom ord, mat og folketoner er også bevis på jevnlig kontakt mellom folk i dette området. Ofte spøker vi trøndere med at Jämtland/Härjedalen egentlig kunne vært en felles region i Øst-Trøndelag.

Felles nåtid

Med dette som bakteppe er det bare naturlig at naboskapet mellom trøndere og jämter er tett. I lys av hendelsene i Europa blir det nå særlig viktig å hegne om godt naboskap og grensesamarbeid – og jobbe for å ivareta og forsterke det vi alt har bygd opp av forbindelser over kjølen. Krigen i Ukraina har endret sikkerhetsbildet for oss i Norden som har Russland som tett nabo.

Følgene av dette er at Sverige og Finland ligger an til å bli medlemmer i Nato. Dette vil gi et styrket Nato i nord med mulighet til å teste ut fullverdig nordisk forsvarssamarbeid for første gang i historien.

I nyere tid har vi gjennomført mange forskjellige samarbeidsprosjekter, og her er noen få nevnt som eksempler:

  • St. Olavsloppet startet i 1988 utgjorde grunnlaget for etablering av selskapet Naboer AB – og siden et utvidet grenseregionalt samarbeid hvor region, fylker, kommuner, nærings- og kulturliv/opplevelsesnæringer ble involvert.
  • Interreg Sverige Norge-programmet ble etablert i 1996. Matnavet på Mære og Eldrimner i Östersund har i mange år arrangert kurs og kompetanseheving til mat- og reiselivsaktører gjennom denne satsingen.
  • Prosjektet Nabopendelen ble etablert i 2002 med mål om å få til en smidig togtrafikk mellom Trondheim og Östersund. Elektrifisering av Meråkerbanen skal være ferdig i løpet av 2024.
  • Green Highway hadde som hovedmål å etablere ladestasjoner for elbiler på strekningen Trondheim – Östersund. Samarbeidet har senere gitt opphav til Green Flyway som i hovedsak omhandler droner og ubemannede luftfartøy.

Felles framtid

Fellesrådet som er politisk forankret har en felles ambisjon å skape merverdi for hele regionen og vil bli et viktig verktøy for å utvikle samarbeidet videre. Dette betinger at vi møtes og blir kjent med hverandre. Fellesstemmen er et årlig samlingspunkt for hele regionen der ulike tema drøftes. Dette kan være:

  • Grønn omstilling/bærekraft
  • Infrastruktur og tilgjengelighet med fokus på bærekraft
  • Kultur- og natur, matbaserte opplevelser
  • Arbeidskraft/kompetanse
  • Beredskap
  • Ungdom/inkludering

Regionen har mange felles fortrinn, og spesielt med tanke på grønne næringer. Jordbruk, skogbruk og havbruk sammen med grønn fornybar energi fra våre egne naturressurser har forutsetninger for vekst på begge sider av kjølen. En felles politisk vilje til å utvikle disse områdene videre vil styrke hele regionen. Et sterkere samarbeid mellom våre utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig virksomhet er viktig i denne sammenhengen.

Sammen bygger vi en felles framtid for Nordens Grønne Belte, tuftet på felles fortid og nåtid