Byåstunnelen er prosjektert fra Nydalsbrua (den nye Sluppen bru) opp til Munkvoll på Byåsen, og vil ved ferdigstillelse avlaste trafikk både over Granåsen/Bjørndalsbrua, ned Selsbakk/Gammel lina, samt Bøckmans vei.

I høst skal politikere vedta hvordan over to milliarder kroner i «ufordelte midler» i Miljøpakken, som skal brukes på lang sikt. I forslaget kommunedirektøren anbefaler finnes ikke midler til tunnelen.

Jeg vil slå et slag for miljøet, et slag for at politikerne våre vedtar at deler av de 2,7 mrd. i ufordelte midler i Miljøpakken benyttes til ferdigstilling av Byåstunnelen.

Hvordan kan man hevde at bygging av en tunnel for biltrafikk er bra for miljøet, spør du kanskje? Mitt svar er todelt: Jeg tror vi når nullvekstmålet for biltrafikk selv med bygging av denne tunnelen. Mitt svar fordrer også et utvidet perspektiv på begrepet miljø: Statens vegvesen harberegnet at antall kjørte kilometer ikke vil øke ved bygging av tunnelen, da reiseveien mellom øst og vest i byen blir kortere – altså en miljøgevinst med tanke på forurensing.

I tillegg til dette tror jeg andelen som velger å bruke gange og sykkel i områdene Selsbakk og Bøckmans vei vil øke, i takt med at biltrafikken minker som følge av en raskere rute med tunnel.

For beboerne i områdene som vil få mindre biltrafikk med tunnelen, vil miljøgevinsten være enorm – bomiljøgevinsten. Redusert støy, tryggere skolevei for barn og tryggere gang- og sykkelvei for den som vil sykle eller gå til jobb er ren miljøgevinst i mine øyne.

Byåstunnelen må bygges, og pengene finnes!