Når trafikken skal økes på Trønderbanen i 2027, må rutetilbudet endres på noen holdeplasser. Dette må til for å unngå køer og saktekjøring.

Transportbehovet i Trøndelag blir stadig større, og det er behov for å bygge arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger. Jernbanen står sentralt i arbeidet med å redusere klimagassutslippene.

Høsten 2020 fikk Bane NOR i oppdrag fra Jernbanedirektoratet å øke frekvensen fra ett til to tog i timen på Trønderbanen – hver vei. For å unngå køkjøring for både persontog og godstog, må mange tiltak gjennomføres langs strekningen mellom Støren og Steinkjer.

Innføringen av flere avganger og endring i rutetilbudet skal skje i 2027.

Togtilbudet blir bedre i Trøndelag

I bestillingen til Bane NOR har Jernbanedirektoratet har bestemt at Rotvoll og Ronglan skal legges ned og at Lerkendal holdeplass legges ned midlertidig. I tillegg skal stoppmønsteret endres på Kvål og Hell.

Dette innebærer at lokaltogene som trafikkerer Trønderbanen ikke lenger vil stoppe på Kvål og Hell, men at togene på henholdsvis Rørosbanen og Meråkerbanen fortsatt vil stoppe der. Til sammen gir det et noe redusert togtilbud – daglig vil det stoppe seks tog, tre i hver retning, på begge disse stasjonene.

Vårt mål er å gi et bedret tilbud på jernbanen i Trøndelag. Dette klarer vi dessverre ikke om alle togene skal stoppe på alle holdeplasser. Samtidig ønsker vi å gjøre de negative effektene så små som mulig ved å opprettholde et redusert tilbud på Kvål og Hell.

Hvorfor må rutetilbudet endres?

For å oppnå et bedre togtilbud, med flere tog i begge retninger, er det nødvendig med færre stopp for å unngå lengre reisetid for passasjerene og for godstrafikken.

Bakgrunnen er et begrenset antall steder langs jernbanen med kryssingsspor. Det vil si strekninger med to spor der de raske persontogene kan kjøre forbi godstogene, eller der en avgang kan vente på et motgående tog før det kjører videre. Med færre stopp får togene høyere hastighet og når fram til neste kryssingsspor raskere. Da unngår vi mye køkjøring, venting og lengre reisetid.

Unngår store naturinngrep

Bane NOR har som mål å legge til rette for en utbygging som gir mer jernbane for pengene. Målet er ikke bare to lokaltog i timen i 2027, men også et bedre tilbud for fjerntog og godstrafikk. På denne måten blir det flere avganger på jernbanen i Trøndelag.

For å oppnå målet er det viktigste grepet vårt å gjennomføre mange mindre tiltak, som bygging av kryssingsspor og utbedringer på stasjoner. Til sammen gir dette stor effekt og økt kapasitet.

Mange små tiltak gir positive effekter for omgivelsene. Det gir mindre ulemper for naboer og reisende, og vi unngår vi store omfattende naturinngrep. Eksempler på dette er beslag av verdifulle arealer, som matjord og øvrige landbruksarealer.