Stortinget skal i dag 9. mars ta stilling til om mennesker med nedsatt funksjonsevne fortsatt skal ha et svakere rettsvern enn alle andre. Vi i Partiet Sentrum mener at det er en selvfølge at FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) inkorporeres i menneskerettsloven.

All politikk må bygge på FNs menneskerettigheter og bærekraftsmål. Derfor ønsker Partiet Sentrum selvfølgelig også at CRPD-konvensjonen skal bli inkorporert i norsk lov. CRPD har som sitt overordnede mål å vise hvordan samfunnet skal sikre at funksjonshemmede får rettighetene sine innfridd på lik linje med alle andre. CRPD dekker en rekke områder hvor mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever forskjellsbehandling og diskriminering. Eksempler på dette er retten til arbeid og utdannelse, og tilgang til kollektivtransport og offentlige bygg. Norge forpliktet seg til å følge konvensjonen allerede i 2013. Til tross for et betydelig antall saker hvor funksjonshemmede har blitt diskriminert, har myndighetene ennå ikke inkorporert konvensjonen i menneskerettsloven. I åtte år har myndighetene ment at funksjonshemmedes rettigheter er godt nok ivaretatt i norsk lov, og at det er ingen grunn til å skulle inkorporere konvensjonen. Dette stiller Partiet Sentrum seg kritiske til. Å inkorporere CRPD i norsk lov vil være særs viktig i kampen mot utenforskap. Det handler om likeverd, integritet og fullbyrdelse av eksisterende, grunnleggende menneskerettigheter. Vi må kunne gi mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å utnytte sitt potensial som alle andre.

Behovet for å inkorporere CRPD er veldig til stede. Hele 80% av landets grunnskoler er ikke universelt utformet. 64% av unge funksjonshemmede har kun gjennomført grunnskole, sammenlignet med 23% av øvrig befolkning. 60% av alle funksjonshemmede er ikke i jobb. I stedet for en mulighet til utdannelse og yrkesliv, får altfor mange funksjonshemmede i praksis en uføretrygd i 18-årsgave. Dette samsvarer på ingen måte med den sosiale bærekraften som Norge må arbeide mer effektivt for. Disse tallene synes vi i Partiet Sentrum er særdeles bekymringsverdige. Når over 100 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, utnytter vi ikke ressursene vi har i samfunnet på en tilfredsstillende måte.

Hvordan følge opp FNs kritikk av Norge? Så sent som i 2019 fikk Norge kraftig kritikk fra FN for systematiske og alvorlige brudd på menneskerettighetene. En vesentlig del av kritikken angikk nettopp manglende inkorporering av CRPD inn i norsk lov på lik linje med andre konvensjoner. Vi som samfunn må tenke som et lag og løfte de gruppene som per nå ikke opplever at deres inkludering blir tatt på alvor. Økonomiske hensyn kan ikke legitimere unnlatelsen av å tildele funksjonshemmede de samme menneskerettighetene som andre borgere. Selv om inkorporeringen av CRPD vil potensielt føre til en del kostnader, må vi som samfunn sette mennesker først. Partiet Sentrum mener at det handler om å investere i mennesker og å sikre at alle får etter behov og ikke minst får anledning til å bidra etter evne. Dessverre ser vi at mange personer med nedsatt funksjonsevne står ufrivillig utenfor arbeidslivet, og at årsaken er barrierer som det vil være enkelt å gjøre noe med.

Det som nå gjenstår, er politisk vilje. Vi må vise at vi tar FNs bærekraftsmål på alvor: Leave no one behind! Det er høyst på tide at Norge beveger seg bort fra omsorgs- og helsetanken overfor funksjonshemmede, og istedenfor ser at det handler om likeverd og inkludering. Partiet Sentrum vil fortsette kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Si JA til å inkorporere CRPD den 9. mars!