Vi viser til vårt siste møte 24. mars i år i Interkommunalt politisk råd, og takker for godt samarbeid og støtte i anledning Justis- og beredskapsdepartementets høring om ny domstolstruktur.

Som dere kanskje er kjent med, har regjeringen nå fremmet Prop 11L (2020-2021) på bakgrunn av denne høringen. Regjeringen har valgt å opprettholde sitt forslag om å legge ned to tredjedeler av dagens tingretter, herunder Namdal tingrett. Dette foreslås gjort ved å utvide dagens rettskretser og gjøre om dagens selvstendige domstoler til avdelingskontor – eller det departementet refererer til som «rettssteder».

Senterpartiet er saksordfører i justiskomiteen og hadde opprinnelig foreslått høring i Stortinget 23. februar med påfølgende votering noe senere. Høyre og mindretallet i justiskomiteen klaget tidsplanen inn for Presidentskapet som ga dem medhold i at stortingshøring skulle holdes 3. eller 4. november 2020 og votering innen utgangen av november 2020.

For Namdal tingrett innebærer forslaget at vi blir lagt ned som en selvstendig domstol, og at kommunene Namsos, Lierne, Raarvihke/Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Nærøysund og Leka inkluderes i nye Trøndelag tingretts rettskrets som omfatter alle kommunene i fylket.

Mens det i det opprinnelige høringsbrevet som dere er kjent med var lagt opp til at det skulle være en minimumsbemanning på en embetsdommer ved hvert rettssted, har departementet nå gått vekk fra dette (se s. 102 pkt. 6.2 i forslaget: «Departementet foreslår på bakgrunn av ovennevnte ikke å innføre en lovbestemmelse som gir adgang til å fastsette bestemmelser om minimumsbemanning».

Det går videre fram av proposisjonen at det skal være opp til domstolsleder i den nye store domstolen (dvs. nye Trøndelag tingrett, mest sannsynlig med hovedsete i Trondheim) å avgjøre om det skal være tilgjengelig administrativt personell og dommerressurser ved avdelingskontoret og også når slikt personell skal være tilgjengelig.

Det går videre fram at det fortsatt skal være Domstoladministrasjonen i Trondheim som skal avgjøre om avdelingskontorene skal opprettholdes (sml. pkt. 6.1.4) og det går også fram at «Om og i hvilket tempo endringer i rettsstedene bør skje, vil blant annet bero på leieavtaler, bygningsstandard, ansettelsesforhold og sakstilfang.» Ut fra foreliggende opplysninger er det derfor vanskelig å se at små tingretter, som Namdal tingrett, på sikt vil bli opprettholdt som rettssted.

Det er mye man kan peke på her, men sakene vil altså ikke lenger komme inn til avdelingskontoret eller rettsstedet i Namdal tingrett. Sakene vil i stedet sendes nye Trøndelag tingrett. Dermed er det opp til domstolsleder der å fordele sakene, herunder om en sak skal iretteføres innenfor dagens rettskrets i Namdalen.

Det er vanskelig å se hvordan befolkningen i Namdalen i fremtiden med dette forslaget vil bli sikret domstolstjenester som i dag. Forslaget bidrar heller ikke til å sikre kompetansearbeidsplasser i Namdalen, fordi man ikke lenger går inn for en minimumsbemanning ved hvert rettsted.

Som ansatte i Namdal tingrett tenker vi at det er viktig at dere er kjent med at framtiden til Namdal tingrett vil avgjøres på Stortinget innen november. Årsaken til at dette nå er fremskyndet er trolig at FrP har endra standpunkt og ikke lenger vil holde avtalen partiet gjorde med Sp, Ap og SV i mai i år.