Gå til sidens hovedinnhold

Fortetting i Steinkjer sentrum for enhver pris?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslaget om fortetting i Øvre Bakkeveg har skapt sterke reaksjoner blant naboene. Det forstår vi i Høyre godt. Det samme sa vi da det, mot Høyre og Rødts stemmer, ble vedtatt bygging av leiligheter på landbruksareal inntil området med eneboliger på Byafossen nylig.

Av kommunale planer og føringer for området Øvre Bakkeveg er det kommunedelplan sentrum som ligger til grunn. Her heter det:

Bylandskapet bør videreutvikles etter hovedprinsippet om bybebyggelse på flatene, småhusbebyggelse i skråningene og med de vegetasjonskledte åsene som begrensning. Skalaen for bebyggelsens høyde holdes på 1-2 etasjer i skråningene og 3-4 etasjer på flatene.

I denne saken er forslaget at det skal reguleres for minimum boligutnyttelse med 6 boenheter. Det åpnes for at det kan etableres loftsleiligheter og (en) leilighet i sokkelplan, med en maksimal boligutnyttelse på 10 boenheter. Ca. 52 % av planområdet reguleres til bebyggelse og anlegg, 46 % til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 2 % avsettes til grønnstruktur. Boligbebyggelsen tillates oppført i 3 etasjer pluss loftsetasje.

Ved fortetting skal man hensynta omgivelsene. I gjeldende reguleringsbestemmelser står det:

«Boligområdet er utbygd. Ved eventuell nybygging/gjenoppbygging skal det legges vekt på at bebyggelsen får en utforming som er i samsvar med bebyggelsen i naboskapet. Dette gjelder så vel bygningenes dimensjoner, takutforming, takvinkel, vindusstørrelser, vindusplassering samt utvendig materialbruk på fasader og tak.»

Man bør altså bevare preget av småhusbebyggelse med tilhørende hageflekker. Her legges det opp til leilighetsbygg med svært mange boenheter. Det er ikke en utforming som er i samsvar med bebyggelsen i naboskapet. I tillegg åpnes det for pulttak, noe som vil skille seg ut fra generell utforming i området. Høyre mener at kun 2% av arealet avsatt til grønnstruktur gir for sterk vektlegging av utnyttelse på bekostning av grøntarealer.

I Oslo har det vært stor utbygging av småhus i hager de siste årene. I Oslos småhusplan er hovedbestemmelsen at inntil 24% av en tomt kan bebygges. Inntil 16% av tomten kan få hardt underlag, altså 40% totalt. Resten skal holdes grønt. Nå vil byrådet justere ned utnyttelsesgraden, slik at man bevarer de grønne kvalitetene i byen i større grad. I saken i Øvre Bakkeveg er forslaget å tillate 31% utnytting av tomta, selv om vi er langt unna pressområdene i Oslo.

Det er flere paradoks i saken. På den ene siden skriver kommunedirektøren i saken at man må fortette i sentrumsnære områder for å tilrettelegge for at flere kan leve bilfritt. Samtidig skal det på denne tomten bygges parkeringsgarasje til 6-10 biler. Det i en av de trangeste gatene i Steinkjer sentrum. Naboene mener også at graving i stor skala vil medføre behov for avtale med eiere av nabotomtene, noe de ikke er interesserte i.

For å være attraktiv bør Steinkjer ha småhusbebyggelse med litt hage tilgjengelig for boligkjøpere. Det er midt i blinken for familier med små barn. Vi ønsker flere av dem til Steinkjer, mange av dem flytter hit fra storbyer der de har bodd i leilighet. Når de flytter heim vil de ha mer plass. Bokvalitet er viktig. I tillegg vet vi at det er behov for flere «lettbodde» leiligheter i sentrum, siden stadig flere eldre flytter til byen. Vi i Høyre mener vi har plass til begge deler. Vi trenger ikke ofre småhusområdene for å få til flere leiligheter. Vi trenger heller ikke ofre den kulturhistorisk viktige gjenreisingsbyen i sentrum. Vi må heller se på mulighetene for boligbygging på nye områder. Et av arkitektfirmaene som utredet fremtidens Steinkjer sentrum pekte på mulighetene til mer boligbygging på Sørsileiret. Det finnes sikkert også andre mulige alternative områder for ny boligbygging. Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel må dette bli et viktig fokus.

Hvilke områder skal fortettes, hvilke skal bevares som småhusbebyggelse? Dette må være forutsigbart, både for boligeiere og utbyggere. Før flere eneboliger rives for fortetting eller hager bygges igjen, foreslår og forventer Steinkjer Høyre at kommunen utarbeider en helhetlig plan for fortetting og utreder nye aktuelle boligområder.

Kommentarer til denne saken