Naturvernforbundet skriver i et innlegg at «Om regjeringa vil senda eit signal om at dei har lært av Fosen-domen og frå no av vil ta samiske rettigheiter på større alvor, bør dei snarast oppmoda Grenselandet AS om å trekka utbyggingsplanane om Davvi vindkraftverk».

I dommen om Fosen trekker Høyesterett opp grensene for når det foreligger en krenkelse av retten til kulturutøvelse. Det er ikke en anbefaling om et totalforbud mot vindkraft nord for Trondheim.

Les også

Respekter høgsterettsdomen – lytt til samane på Fosen, Marte Mjøs Persen!

Dette er en dom som konkluderer at det kan foreligge en krenkelse av rettighetene etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27, dersom inngrepet fører til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse for reindriften. Det er den samlede effekten av tiltak, både tidligere og planlagte, som avgjør om det er en krenkelse. På Fosen ble konklusjonen at grensen var nådd.

Høyesterett kommer med tydelige retningslinjer som også vi som vindkraftutbygger ønsker velkommen. Ved at artikkel 27 anses som en terskelbestemmelse, etableres hva som anses som ulovlig. Men det er gjennom en vurdering av de reelle konsekvensene for hvert enkelt prosjekt vi forsikrer oss om at denne terskelen ikke overskrides, og det er en vurdering som ligger – og bør ligge – hos fagmyndighet NVE. Konsekvensutredningene som er blitt gjennomført for Davvi vindkraftverk – som også kan nevnes at ligger nærmere en mil unna fjellet Rásttigáisá – tegner et helt annet bilde, og det er ingenting som tyder på at prosjektet vil føre til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse for reindriften.