Tallene er usikre, og en «høyalternativsberegning» viser at det er potensiale for motsatt utvikling, nemlig en befolkningsvekst på nærmere 2000 personer.

For at Steinkjer skal vokse og ha positiv utvikling må vi spørre oss hva vi politisk kan gjøre for å sikre at folk vil bo her også i fremtida. Det handler om arbeidsplasser, samferdsel og gode tjenester.

Tilgang på jobb er avgjørende for hvor man skal bo. Uten arbeidsplasser, ikke noe å leve av, og ingen utvikling. På Innherred har vi allerede mange arbeidsplasser i privat sektor, og det er her veksten må komme fremover. Politikk og kommuner må ha tett dialog med næringslivet om deres behov, slik at vi kan gi gode rammevilkår for vekst. Mye kan gjøres nasjonalt, som for eksempel å redusere skatten på arbeidende kapital slik at lokale eiere kan investere i sine lokalmiljø og i arbeidsfolkene. Eller å sørge for bredbånd over hele landet. Ja, staten kan gjøre mye men vi som lokalpolitikere har også et stort ansvar. Vi må gjøre det attraktivt å drive bedrift i Nord-Trøndelag.

Vi må ha gode skoler som utdanner den kompetente arbeidskraften som næringslivet trenger. Vi som er i jobb må kunne ta etterutdanning uten å reise til storbyene. Nord Universitet jobber med å tilby etterutdanning ut fra næringslivets behov. Vi må tilby bomiljø som barnefamilier ønsker seg. De som flytter ut av storbyene med barn ønsker seg gjerne mer plass enn en liten leilighet i byen, gjerne med enebolig og hage i trygge boligområder. Det kan vi legge til rette for lokalt.

Vi må ha samferdsel som får folk og varer trygt og raskt fram. En forutsetning for levende lokalsamfunn er å bygge sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner. Firefelts E6 gjennom Trøndelag er viktig både for de som pendler og for lønnsomme bedrifter. Denne uken startet byggingen av ny E6 Ranheim – Værnes. Regjeringen har økt bevilgningene til samferdsel med over 80% siden 2013 og det gir resultater.

Mens vi venter på ny E6 helt til Steinkjer og kortere reisetid på Trønderbanen må vi evne å tenke nytt. Det utvikles nå lavutslipps-hurtigbåter for passasjertrafikk, gjennom at regjeringen har gitt betydelige utviklingsmidler til Trøndelag fylkeskommune. Frosta kommune har allerede vist interesse for å få hurtigbåt-tilbud. Det er en spennende mulighet også for Steinkjer, som jeg mener vi bør gripe, og tidsvinduet er . Kanskje kan hurtigbåten ha anløp ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus eller ved Jæktbyen? Det vil raskt ta oss et langt steg nærmere visjonen om Steinkjer-Trondheim på en time. I 2018 var det ca 650 personer som pendlet mellom Steinkjer og Trondheim. Etter fylkessammenslåingen er det enda flere. Arbeidsmarkedet vil bli større for de som bor både i Steinkjer, Frosta og Trondheim.

Vekst i private arbeidsplasser er svært viktig. Samtidig må vi kontinuerlig jobbe for offentlige arbeidsplasser i hele fylket. Vi må fortsatt bygge sterke regionsenter. Steinkjer er administrasjonssenter for Trøndelag fylkeskommune. Staten har bestemt at Fylkesmannen, altså den regionale statsforvaltningen, skal ligge i Steinkjer. De effektive og gode fagmiljøene i domstolene og politiet i nordre Trøndelag må bevares. Deler av landbruksdirektoratet er flyttet ut fra Oslo til Trøndelag gjennom godt politisk arbeid fra Solberg-regjeringen. Det skal vi være stolte av. Landbruksfylket Trøndelag har kompetanse til å ta enda i flere arbeidsoppgaver i Landbruksdirektoratet. Det er ingen andre enn vi trøndere som kan stå på for å få til dette. 12 000 statlige arbeidsplasser er faktisk flyttet ut av Oslo under Erna Solberg.

Skal Steinkjer lykkes må vi bygge videre på våre naturgitte fortrinn, slik steinkjerbyggen alltid har gjort. Landbruket og grønn utvikling er et selvsagt fortrinn. De maritime kvalitetene til byens beliggenhet er en utviklingsmulighet. Steinkjer har en unik samling av fornminner som vi må synliggjøre på en bedre måte enn i dag. Historie er en viktig brikke for attraktive turistattraksjoner. Se bare til vestlandet, der turister flokker til det rekonstruerte 30 meter lange Myklebustskipet i Nordfjordeid. Der samarbeider private, Universitetet i Bergen og kommunen om opplevelsessenteret «Sagastad». Horten har rekonstruert en stor gildehall i Midgard vikingesenter. Lofotr vikingmuseum trekker svært mange turister.

Steinkjer har vært et maktsenter gjennom årtusener, på grunn av den strategiske beliggenheten. Turistene stopper ved helleristningene på Bøla, som er 6000 år gamle. Vi har en særlig stor samling av gravminner på Egge. På Egge er det funnet gjenstander fra både eldre og yngre jernalder. Nå har forskere ved NTNU funnet et 2000 år gammelt båthus i Martenshagen, et av landets eldste, og man tror ut fra funnene at steinkjerbygg har reist nedover i Europa til Romerriket allerede omkring år 100.

Disse eksepsjonelle funnene bør vi formidle i en helt annen skala enn i dag, for dette er det stor interesse for. Tenk om vi kan få til et historisk opplevelsessenter i Steinkjer, med rekonstruksjon av båthus, utstilling av gravfunn og læringsverktøy for barna. Alle som skal til nord-Norge med bil må gjennom Steinkjer. Et slikt opplevelsessenter vil gi stoppeffekt. Kan vi få til et offentlig-privat samarbeid om dette kan vi skape nye arbeidsplasser.

Til slutt: Vi kan lokalt stå på for et enda tettere samarbeid på Innherred, og koble Innherred og Namdal tettere sammen. Det er betydelig flere pendlere mellom Verdal, Levanger, Inderøy, Frosta og Steinkjer enn mellom Trondheim og Malvik. Kan vi få til et felles attraktivitetsprogram på Innherred som både handler om arbeidsplasser, samferdsel og attraktive lokalsamfunn, vil vi alle styrke oss for fremtida.