Trøndelag fylkeskommune er sammen med andre fylkeskommuner for tiden i gang med prosjektet «Fremtidens hurtigbåt», som har som mål å erstatte dagens sterkt forurensende båter med ny lav- eller aller helst nullutslippsteknologi. Hurtigbåt er nemlig en miljøversting og står for en betydelig andel av fylkeskommunens klimagassutslipp.

Samtidig er dette en essensiell infrastruktur som knytter kysten sammen, så det er ikke noe alternativ å legge ned disse rutene. Det er flere løsninger som nå vurderes. For de korteste strekningene, som Trondheim - Vanvikan og et mulig nytt samband til Frosta, vil helelektrisk drift være en god løsning. Men det er fortsatt et stykke igjen å gå før teknologien til elektriske båter som er gode nok for dette.

For de lengre strekningene som langs Namdalskysten og til Kristiansund, er helelektrisk drift uaktuelt også på lengre sikt. Her er hydrogendrevne båter lansert som et mulig alternativ. Rødt løftet under sist Fylkesting at man ikke må låse seg i hydrogensporet, men også vurdere biogass som et kraftalternativ. Det er flere grunner til det. Hydrogen er en energibærer og ikke en energikilde, og det er et stort energitap i produksjonsprosessen. Biogass produsert på avfall er derimot en energikilde hvor man nyttiggjør seg av avfallsprodukter fra blant annet fiskeoppdrett, skogbruk, landbruk og organisk avfall.

Det er fullt mulig å kjøre båter på biogass, selv om det fortsatt er markedsmessige barrierer knyttet til transport og støtteordninger ifølge Miljødirektoratet. Det er flere konkrete eksempler på sjøfart som legges om til biogass. Hurtigruten lanserte i 2019 at de nettopp ville bygge om seks av sine skip til dette og frakteskipet Island Crusader blir karbonnøytralt grunnet at de vil kjøre på biogass laget av kumøkk fra Trøndelag kunne TV2 melde i oktober 2021.

Biogass fra Biokraft i samarbeid med Norske Skog Skogn AS i Trøndelag brukes allerede hyppig i transport. Biogassproduksjonen på Skogn er en styrke for næringslivet, lokal verdiskaping og bidrar til sirkulærøkonomien ved at kraften kommer fra avfallstoff. Dette utnytter restprodukter fra store trønderske næringer som fiskeoppdrett, landbruk og skogbruk og kan dermed bidra til næringsutvikling i fylket.

Som fylkeskommune burde vi se på helhetsbilde, og der er det mye å vinne ved å se på mulighetene for trøndersk biogass. Trøndelag fylkeskommune må derfor vurdere biogass som drivstoff i fremtidens hurtigbåt.

Innlegget er først publisert i Biogassbransjen og publiseres med tillatelse. -red