Hvorfor er det så stor forskjell på idrett og kultur i byplanleggingen i realisering og finansiering av areal?

Det investeres stort i bygg, haller, og arenaer inne og utendørs for all idrettsligaktivitet. Mens lokaler og arenaer for aktiviteter som kor, korps, og annen fritidskultur, bygges det lite eller ingenting. Dette ønsker Trondheim Kulturnettverk at politikerne gjør noe med.

Kommunen og fylkeskommunen er viktige leietakere av idrettsareal til barn og unge. De leier årlig et gitt antall timer på idrettsflater som fordeles til barneidrett i nærmiljøet. Dermed blir det gitt tilskudd til bygging av arealer som tilfaller idretten.

De samme muligheter gjelder ikke for fritidskulturlivet. En mengde aktiviteter lag og foreninger er etablert i Trondheim med et bredt tilbud som kor, korps, dans, teaterlag, husflid, kunst, maling, ulike orkestre og band. Ikke minst finnes også mange egenorganiserte kultur- og fritidskultur aktiviteter for barn, unge og voksne som har behov for lokaler som samlingsted og for å utøve sine aktiviteter.

Det finnes 72 kor i Trondheim som er registrert i korforbundet. Det er også mange kor som ikke er registrert der. De mange skolekorene er ikke tatt med i den oversikten. Det er minst 36 korps registret i korpsforbundet og det finnes flere titalls andre ulike orkestre og band som ikke er registrert, men som også trenger øvingslokaler.

Det er minst 16 danseskoler i Trondheim og enda flere danseklubber vi ikke har oversikt over. Det finnes minst ti teaterlag, og fem-seks store husflidslag, noen av dem har over 100 medlemmer, hvor flere av dem er spredd rundt omkring i mange ulike lokaler.

Bare Strinda husflidslag hadde før pandemien om lag 140 medlemmer hvorav mange av dem ungdommer som syr kostymer. Nå er antallet redusert på grunn av covid og manglende lokaler.

Trøndelag har et rikt kulturliv selv om det bygges få eller ingen lokaler spesifikt for kulturlivet. Korene, korpsene, dans, og kunstforeninger blir henvist til idrettshaller og flerbruksrom på skolene til rom som ikke egner seg for den aktuelle aktiviteten med mangel på lagringsmuligheter for utstyr.

TKN tar opp denne saken fordi vi ønsker økt fokus på fritidkulturlivet i forbindelse med investering og bygging av nye arealer, skoler og bygg rundt om i Trøndelag.

Sportsklubben Freidig er i planprosess om å realisere Eberg Idrettspark. Som et fremtidig sosialt samlingspunkt i bydelen er prosjektets visjon å samle aktiviteter – både organiserte, uorganiserte og egenorganisert idrett, kultur og fritidskultur under samme tak for å skape sosiale arenaer for fellesskap, uansett interesse, alder, bakgrunn og funksjonsgrad. Det vil skape et levende lokalmiljø i bydelene hvor folk møtes på tvers av interesser. TKN ble invitert tidlig og har deltatt aktivt i prosessen for å utarbeide en god arealplan med gode kvaliteter for flere aktiviteter.

Men i selve finansieringen av prosjektet erkjenner vi at areal til idrett i anlegget blir finansielt støttet av Trondheim kommune gjennom standardiserte avtaler for leie av flater til barn og unge. Det eksisterer ikke tilsvarende enhetlig avtaleverk og rammer for kommunens og fylkeskommunens leie av tilsvarende areal i anlegget til kultur og fritidskultur.

Det er ingen tvil om at å gi rom og plass nok til øvingslokaler for fritidskulturlivet vil bidra til å styrke den psykiske helse, trivsel, og sosiale tilhørighet. Det inkluderer mestringsfølelse, trygghetsfølelse, følelsen av tilknytning, glede, lykkefølelse og potensial for å styrke emosjonelle ubalanser. Når det finnes mulighet for øving, er det også rom for å møtes og sosialisere og eventuelt bli kjent med tilflyttere til bydelen.

I mai 2020 ble det gjennomført en innovasjonscamp ved Blussuvoll Ungdomsskole i forbindelse med «Ungt Entreprenørskap». Fellesnevneren de unge ønsker er et felles samlingssted der de kan møte venner som driver med hver sine interesser. Barn og voksne som driver idrett og fysisk aktivitet er ofte de samme som spiller i korps og band, gamer, danser, synger, maler, driver scenekunst og håndverk. De kjenner hverandre som naboer, foreldre, klassekamerater, venner og kolleger.

Da er det viktig å prioritere og etablere gode areal som fungere som sosiale møteplasser for aktivitet i Trondheims bydeler. Uavhengig av om lokalene er offentlig bygg eller i regi av ideelle organisasjoner ved idrettslag som Freidig.

Ikke alle har evne eller ønske om å drive med idrett. Det er rimelig at de som driver med og har talent for musikk, dans, drama, eller håndverk får samme muligheter som de som driver med idrett får. Slik er det ikke i Trondheim i dag. Det er ikke i tråd med strategi om inkludering og forebygging utenforskap.

Det ideelle er et eget kulturbygg som er laget i henhold til de ulike behovene aktørene har i hver bydel i Trondheim kommune der man kan forene idrett og kultur slik visjonen er for Eberg Idrettspark. Det er en god og ressurseffektiv økonomisk investering i folkehelse.