Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Etter valget i 2019 ble det satt i gang et omfattende arbeid med å bedre de kommunale tjenestene og bringe balanse i driften. Det var helt nødvendig: Kommunen var nesten blakk, omdømme var dårlig etter flere medieoppslag på byggesak og «sparepengene» ble benyttet i den daglige driften.

Arbeidet fikk tittelen Frosta 2020, og målene var i tre punkt:

  1. bidra til vekst og tilflytting
  2. effektiv drift/tjenester/planarbeid
  3. orden i økonomen.

Samtidig med arbeidet Frosta 2020 startet, sa nytilsatt kommunedirektør (KD) opp jobben i februar 2020. Og – som mange vet, kom korona tidlig på mars. Frosta ble hardt rammet, og måtte iverksette svært strenge tiltak for å få oversikt over antall smittede og ikke minst begrense smitten. Frosta «stengte ned» torsdag 12. mars. Etter 14 dager i «isolasjon», fikk vi «kontroll» og oversikt over situasjonen. Jeg må nok en gang få si at frostingene sin forståelse og innsats under denne perioden var helt enestående.

Så på vårparten 2020, ble det satt i gang ny rekrutteringsprosess av KD. Endre Skjervø fra Steinkjer ble ansatt som KD i juli 2020, og ny ledergruppe var på plass fra august 2021.

Årene 2020 og 2021 har vært positive for Frosta kommune. Det økonomiske resultatet bedret seg betraktelig, den daglige driften ble bedre og kommunen kunne sette av penger på fonds. KD Skjervø omorganiserte driften, med mål om bedre ledelse og bedre koordinering. Skjervø er godt i gang, og det forventes ytterligere forbedringer.

Det ble inngått samarbeid med Stjørdal kommune om plan, byggesak og oppmåling. Det er fortsatt mange uløste saker og samtidig stor aktivitet på området hos oss. Heldigvis er næringslivet og frostingene tålmodige og viser stor forståelse. Samarbeidet har gitt bedre tjenester til innbyggerne.

Antall innbyggere er nogen lunde stabilt. I første kvartal 2022 er det 2615 frostinger. Det er en liten økning fra 2021.

Utfordringer fremover – eller utvikling fremover:

Å holde orden i økonomien er og blir avgjørende. Det er viktig at kommunen har et økonomisk handlingsrom, og budsjettene holdes og tilpasses driften. I denne sammenheng er jeg spent på hvor mye kommunene får dekt av sine utlagte koronautgifter i år. Regjeringen har endelig, etter mange protester, sagt at de vil kompensere koronautgiftene, men ikke hvor mye og når. Dette skaper usikkerhet, og er krevende for kommunene å forholde seg til. Frosta kommune har en merutgift på kr 2.4 millioner ut mai måned. Det er mye penger for oss. Jeg forventer at regjeringen stiller opp og dekker utgiftene. KS (kommunesektorens organisasjon), både sentralt og i Trøndelag, har arbeidet mye og godt for kommunene i denne saken. KS fortjener ros.

Hos oss som mange andre kommuner, viser den demografiske utviklingen at det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Et viktig arbeid i årene som kommer vil være å styrke attraktiviteten slik at flere vil bosette seg og drive næring på Frosta.

Nå i slutten av juni kommer flyktninger fra Ukraina. Og i løpet av august måned kommer flere. Vi skal ta godt imot de, og legge til rette for gode oppvekst -og boforhold.

Næringslivet går godt, og det er registret flere Gasellebedrifter her de siste årene. Landbruket er vår viktigste næring, og det er ikke uten grunn at Frosta omtales som Trondheim eller Trøndelags kjøkkenhage. Derfor var det naturlig å arrangere Frostakonferansen 2022 der «Grønn mat», innovasjon og kunnskap var gjennomgående tema. Frostakonferansen har ambisjoner om å bli en årlig konferanse med lokale, regionale og nasjonale aktører. Den er et samarbeid mellom Frosta kommune, NHO og NiV (Næringslivet i Værnesregionen). Årets konferanse ble godt mottatt og omtalt, og planlegging av Frostakonferansen 2023 er i gang.

Så er det satt i gang flere utredninger og prosjekter i kommunal regi, blant annet: arbeide med sentrumsplan, arbeid med å utrede helse/kommunehus, prosjekt om Frostatinget og Lagabøtejubileet i år 2024, felles prosjekt med Levanger kommune om å utbedre veien fra Åsen til Frosta og Trøndelag fylkeskommunes spennende pilotprosjekt Utslippsfri hurtigbåt på strekningen Trondheim – Frosta.

Frosta ligger sentralt til i Trøndelag, midt mellom Trondheim og Steinkjer. Vi er nært E6, jernbane og flyplassen på Værnes. Vi har gode naboer, og har et omfattende og nødvendig interkommunalt samarbeid, både i Værnesregionen og til kommunene nord for oss.

Vi ønsker å bestå som egen kommune og bygge fremtidens Frosta. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter opp etter sommerferien, med arbeidstittel 2030. I dette arbeidet skal innbyggerne inviteres i folkemøter, og sammen skal det lages mål og tiltak for fremtiden.

Den positive utviklingen i Frosta kommune fortsetter i 2022. Den har naturligvis ikke kommet uten et godt samarbeid mellom politikere, KD og administrasjon, ansatte, tillitsvalgte, næringsliv og ikke minst innbyggerne.

Jeg er opptatt av stø og trygg kurs med sunn økonomi, og ser fram til å fortsette med å bidra i samfunnsutviklingen av Frosta.