Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen pålegges oppgaver av staten uten fullfinansiering

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronasituasjonen har gjort en allerede presset fylkesøkonomi enda mer presset samtidig som nye oppgaver pålegges skolene, blant annet krav om digital undervisning og tilpasninger til den nye undervisningshverdagen og den nye veiledningsordningen. Skolehverdagen til elevene og arbeidshverdagen til lærerne har i løpet av et år endret seg kraftig og er i stadig endring. Dette skjer ikke uten omkostninger, men pengene fra regjeringen til å håndtere dette følger ikke med.

Høsten 2020 ble et nytt læreplanverk i grunnopplæringen tatt i bruk. Fagfornyelsen innebærer at alle fagene i grunnopplæringen ble fornyet fra skolestart høsten 2020. Det nye læreplanverket (LK2020) skal gi et verdiløft i skolen, og legge bedre til rette for dybdelæring. De nye læreplanene skal også bli et bedre arbeidsverktøy for lærerne og gi god støtte til undervisning og vurdering av elevene. Denne fagfornyelsen krever selvsagt at skolene må ha nye læremidler, både digitale og analoge. Mens kommunene har mulighet til å få midler til både digitale læremidler og fysiske læreverk, har de videregående skolene bare fått mulighet til å søke Utdanningsdirektoratet om midler til utstyr til programmering og tilskudd til digitale læremidler. Fylkeskommunene har altså ingen mulighet til å få dekket utgifter til trykte læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Trykte læremidler er fortsatt en viktig del av opplæringen i mange fag.

Dette betyr altså at fylkeskommunen påtar seg nok en oppgave uten at den er fullfinansiert fra staten, på bakgrunn av dette så vedtok fylkestinget i Trøndelag 15.10 forslaget fra SV som ber regjeringen kartlegge summen av kostnader som blir påført videregående skoler knyttet til fagfornyelsen, veiledningsordningen for nytilsatte lærere og omstillingen knyttet til pandemien og hvordan staten har fulgt opp med økonomiske ressurser til å løse disse oppgavene.

I Fylkeskommunens beregning av ekstrautgifter forbundet med innføringen av Fagfornyelsen, ligger det et økt utstyrsbehov på til sammen kr. 30 millioner over innføringsperioden 2020 - 2023. Det følger derimot ikke med økonomiske midler til å oppgradere nødvendig utstyr i tråd med Fagfornyelsen 2020. Fylkeskommunene har mulighet til å søke om noen midler til nytt utstyr gjennom ordningen den teknologiske skolesekken. Her har Trøndelag fylkeskommune i 2020 blitt tildelt beskjedne kr. 372 141 til nytt utstyr for programmering i skolen. Det ble satt av 62 millioner til ny veiledningsordning for lærere i grunnskolen i statsbudsjettet 2020, men altså ingenting til veiledningsordningen for lærere i videregående skole som fylkeskommunen har ansvaret for. . Trøndelag fylkeskommune har til KS rapportert inn merutgifter i utdanningssektoren tilsvarende kr. 43 millioner.

At fylkeskommunen ikke får ekstra midler for innkjøp av nye læreverk, betyr at midlene enten må tas fra noe annet, eller at elevene må fortsette å bruke eldre læreverk som ikke er i tråd med fagfornyelsen. Veiledningsordningen for nyutdannede nytilsatte lærere innføres nå på alle videregående skoler i Trøndelag. Ordningen er god, men så langt er det ikke mulig for fylkeskommunen å få dekket utgifter til denne ordningen på lik linje med det kommunene kan for veiledningsordningen i grunnskolen.

Når fylkeskommunen blir pålagt flere oppgaver og blir påført større utgifter så må det også følge med midler fra statlig hold. Hvis ikke får vi dårligere videregående opplæring, utslitte lærere og en utarmet fylkeskommune.

Kommentarer til denne saken