Trøndelag fylkesting stemte 15. desember over et forslag fra MDG om å vedta en nullvekst for politikerlønninger i fylkeskommunen. Nullveksten skulle vedvare i hele økonomiplanperioden 2022 - 2025.

Forslaget fikk dessverre kun 13 stemmer og falt. Det var partiene Miljøpartiet De Grønne (4), SV (4), Pensjonistpartiet (2) og Rødt (3) sine stemmer.

Politikerlønningene i fylkestinget er meget gode og mindretallet mente at en nullvekst i lønningene var det riktige vedtaket å gjøre.

Det er beklagelig at ikke de øvrige partiene i fylkestinget ser viktigheten av å vise moderasjon når man ser hvor stor fattigdomsproblematikken er her i landet.

Det er også en realitet at svært mange av fylkestingsrepresentantene har en inntekt opp mot 900 000, noe som er langt høyere enn andre grupper i samfunnet.

Trøndelag fylkeskommune sliter økonomisk og må vise måtehold. Da er det ut i fra mindretallet (MDG, SV, PP og Rødt) viktig å sette ned foten når det gjelder økt lønnsnivå for heltidspolitikerne i fylkeskommunen.