De siste ukers medieoppslag om eventuell oppheving av vernet av Verdalsvassdraget er interessante. Undertegnede skal ikke ta stilling til videre vern eller ikke.

Verdals ordfører og Aps gruppeleder utfordret vernet av Verdalsvassdraget på slutten av 2021 etter siste flom i Vuku.

Milliardær Bjørn Rune Gjelsten kjøpte Værdalsbruket våren 2021, og «lover å være en raus eier» og samtidig uttaler han i Trønder-Avisa 27.mai 2021 «…at det ikke kan være skadelig å utrede muligheter for kraftutbygging i Verdalsvassdraget».

Gjelstens mann hos Værdalsbruket, disponent Anders Børstad, uttaler seg i samme avis 21. desember 2021:

«…men vi vil være en positiv grunneier».

At grunneier vedVærdalsbruket er positiv er fint, men kun halvparten av fallrettighetene i Dillfossen tilhører Værdalsbruket. Resten tilhører faktisk Verdal kommune selv, og hvis Gjelsten utbygger sin halvdel skal han bekoste alt av kommunens utbygginger.

Bakgrunnen for dette er Verdal kommunes salg av gamle Værdalsbruket til fem private investorer ved kjøpekontrakt i 1912. Kjøpekontrakten ble gjennomgått i Stortinget 9. mai 1912, slik at Stortingets representanter skulle kunne avgjøre salg av bruket eller ikke. Fra talerstolen gjennomgår landbruksministeren kjøpekontrakten:

«…derhos er der tilbakeholdt for kommunen den halve del av Dillfossen, mens den anden halve del skal høre aktieselskapet til med forpliktelse til, naar aktieselskapet vil utbygge sin del, ogsaa at utbygge kommunens del uten omkostninger for kommunen. Dessuten er der tilbakeholdt for kommunen Skjækerfossen og Ulvillfossen og beitesret i skogene samt jagt-og fiskeret».

Dersom vernet av vassdraget og Dillfossen oppheves skal altså dagens eier Gjelsten av aktieselskapet koste Verdal kommunes utbygging, hvis han selv bygger ut.

Værdalsbruket anerkjenner fortsatt ikke gårdenes jaktrettigheter, selv om dette også ble tilbakeholdt ved samme kjøpekontrakt og skjøtet over på gårdene. Dessuten mangler det flere bilag til kjøpekontrakten, bilagene finns ikke i offentlige arkiver. Man må anta at kjøpekontraktens bilag kommer fram fra Værdalsbrukets arkiv ved forhandlinger om fallrettighetene i Verdalsvassdraget.

Spørsmålet er om Gjelsten blir bygdas velgjører eller vil han tilrive seg alle fallrettighetene fullt ut, slik Værdalsbruket har gjort så langt med gårdbrukernes jaktrettigheter?