For mye av skolepolitikken har handlet om tester og karaterer, og for lite har handlet om hvordan vi ruster barn og unge til å mestre livet. Vi trenger en politikk bygger opp under trivsel og tilhørighet, fordi det er grunnlaget for mestring og for å sikre en god overgang til voksenlivet.

En god skole og oppvekstsvilkår er avgjørende for at alle skal ha mulighet til å utvikle seg og mestre livet. Derfor er det bra at flertallet av norske elever trives i den norske skolen (88 prosent). Men det er bekymringsfullt at mange elever også sier at det er mye skolestress. Seks av ti jenter og tre av ti gutter at de ofte blir stresset av skolearbeidet. Det er dokumentert sammenheng mellom stress i skolen og psykiske helseplager, og Ungdata har registrert økning av selvrapporterte psykiske plager blant norske tenåringer hvert år siden 2010. Det er faretegn blant våre unge som må møtes med en bredere oppvekstpolitikk enn kun diskusjoner om fag, tester og karakterer.

Vi vet at barn møtes på skolen med ulik bagasje og ressurser fra hjemmebane. Skolen skal bidra til å gi de alle best mulig utgangspunkt for voksenlivet. Selv om vi kjenner utfordringene, er det ingen enkel jobb å nå målet om en skole og et lokalsamfunn som gir alle like muligheter. For å komme dit trengs politikk som utjevner forskjeller. Det trengs politikk som prioriterer fellesskapsløsninger, fremfor privatisering og markedstenkning.

Etter nesten to år med korona-pandemien har ungdom tapt læring og sosiale møteplasser. Vi vet foreløpig ikke hvor mye, men vi vet at det har påvirket unges liv. Frafallet fra fritidsaktiviteter er også faretruende. Samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor blir viktig for å møte disse utfordringene, forbygge og motvirke. Tilhørighet, utvikling og opplevelser spiller i hop når samfunnet best skal ruste barn og unge for overgangen til voksenlivet. Et godt lokalsamfunn er avgjørende, og hver enkelt av oss kan gjøre en forskjell.

Arbeiderpartiets lokalpolitiske utvalg er starten på Aps programarbeid. Vi vil trekke opp hovedpilarer for Aps politikk, mens kommunene og fylker vil finne de gode lokale grepene. Gjennom utveksling av ideer kan vi lære mye av hverandre, både mellom kommuner og mellom stat og kommuner. Vi utfordrer andre lokalpolitikere til å gi sine innspill til hvordan vi bygger gode oppvekstmiljøer i Trøndelag. Det er få oppgaver som er viktigere!