Flere kommuner tar en gjennomgang av skolestrukturen i kommunen sin. Akkurat nå er dette aktuelt i både Namsos og Steinkjer. Lokalskoler foreslås lagt ned og det argumenteres som om alt er økonomisk «naturgitt». Den økonomiske tilstanden i kommunen er dårlig, og bygningsmasse ved skolene krever opprusting. Resultatet er gitt. Det lønner seg å legge ned.

Barns beste blir i utredninger omtalt – akkurat passelig lite omtalt. Å ivareta barns beste er vanskelig (sies det). Ille er det at verken avstander eller kjøretid fra heim til skole for 6-åringer tilsynelatende ikke vektlegges tydelig. Jeg hadde ikke trodd det går an.

Med 27 års arbeidserfaring som lærer/rektor på barnetrinnet, deriblant 10 år ved 3 fådelte (alle 4/ 5-delte), mener jeg å kjenne utfordringer og muligheter ved lokale nærmiljøskoler – fantastiske institusjoner med store muligheter til variasjon og tilrettelegging i undervisningen basert på kjennskap til alle elevene.

Det afrikanske ordtaket «det kreves en landsby til å oppdra et barn» betegner tydelig hvilke verdier og muligheter en har i en nærmiljøskole. Her kan en møte hver enkelt elev og se hele eleven i elevens totale oppvekstmiljø.

I tidligere læreplaner ble skolens formål definert som «Å bidra til gagns menneske i heim og samfunn». Skal du bli gangs menneske må du vokse opp i et «gangs samfunn». Et samfunn som tar vare på deg og gir deg muligheter til å prøve og feile, til mestring og vokster. Dette klarer ikke skolen aleine, men når både nærmiljøet mobiliserer og nærmiljøskolen mobiliserer, kan mye positivt skje. Når «landsby» og skole (-n i landsbyen) drar sammen kan oppvekstmiljøet bli sterkt og inkluderende. Dette er etter min mening å ta barns beste på alvor. Og da blir det kommunens oppgave ikke ensidig å drifte en god skole, men også å bidra til en samhandlende og styrkende «landsby».

Nord-Trøndelag fylke var et distriktsfylke med mange livssterke og levende bygder. Når en nå ser hvilke alternativer som presenteres – enten en leser Namsos eller Steinkjer sine – så er det distriktsskoler/nærmiljøskoler som foreslås nedlagt. Bygdene mister sin sentrale institusjon. Nærmiljøskolene forsvinner. «Landsbyen» svekkes. Barns oppvekstmiljø svekkes.

Da sitter jeg tilbake med to spørsmål:

  1. Kommuneøkonomi: Dersom det er kommuneøkonomien som er så presset at «landsbyskolene» må legges ned. Skyldes dette generelt svak kommuneøkonomi eller er det resultat av svak økonomisk styring. Er det svak kommuneøkonomi må staten få beskjed om at de ødelegger gode oppvekstmiljø ved å sultefore kommunene økonomisk. Staten har ansvar for å finansiere kommunene. Kommunene har ansvar for å drive skole, velferd og mye mer.
  2. Hva tenker skolebyråkrater om «landsbyen»?