Levanger kapell er et vakkert bygg, men det er lite hensiktsmessig til sitt formål – begravelsesseremonier.

Dette er et gravkapell og kan brukes av alle tros- og livssynssamfunn, det eneste i Levanger, det er bra, men så lenge det er så trangt og uhensiktsmessig er det likevel ikke bra nok.

Bygget gir ikke ønsket verdighet. I dag er det knapt nok plass for kiste, blomster og seremonileder/prest i tillegg til en del pårørende. Kulturelle innslag blir forringet eller holdt på et beskjedent omfang. Toalettfasilitetene er uverdige. Utvidelse av bygget er ikke mulig.

Levanger kommune har de siste årene brukt store midler for utbedringer av kirker i kommunen. Men disse flotte byggene er for de som tror rett. Vi andre kan ikke bruke kirkene til begravelsesseremonier. Kanskje det er på tide med en endring på det. Kanskje kirkene kan åpnes som et felles bygg for alle tros- og livssynssamfunn?

Det er nok en lite sannsynlig løsning i overskuelig fremtid, og Levanger kommune må derfor sørge for at vi får et nytt bygg for begravelsesseremonier på Levanger kirkegård/gravsted. Et bygg som er verdig nok til at folk føler seg bekvemme med å være til stede. Det betyr at det må være betydelig større enn dagens kapell, det må ha gode toalettfasiliteter og være livssynsmessig nøytralt utsmykket. Det betyr kanskje at arealet på kirkegården må utvides. Vi kan ikke være bekjent av å ha det slik det er nå. Vi vil begraves med verdighet.

Vi skal alle dø, og de fleste familier er opptatt av en verdig avskjed gjennom en vakker seremoni. Slik situasjonen er i dag, er det flere som velger å flytte gravferdsseremonier til Verdalsøra kapell. Der er det både lys og luft og god plass. Men mange ønsker selvsagt at denne seremonien skal foregå der de føler seg hjemme – i Levanger.

Verdigheten settes nok også i spill for en del som har seremonien i kirka. Det er nok mange pårørende som synes det er lite verdig å skulle gå i prosesjon gjennom Levanger-gatene for å komme til gravplassen. Kanskje vil alle være tjent med et fint og hensiktsmessig bygg ved kirkegården/gravplassen!

Jeg utfordrer Levanger sine politikere: Vi må få et seremonibygg på Levanger kirkegård som ivaretar verdighet ved begravelser for hele befolkningen.