Vi er som matprodusenter avhengig av tillit fra deg som kjøper maten vi har produsert, og til å gjøre oss fortjent til den tilliten. Det er viktig for meg, enten det handler om å produsere mat så bærekraftig som mulig, med lave klimautslipp, at maten er trygg eller hvordan dyra har det. Det er avgjørende for meg som bonde at dyra har det bra og får godt stell. Jeg ønsker at forbruker har den tilliten til meg som matprodusent, og jeg ønsker å ha den tilliten også til mine kolleger.

Som næring forstår vi at vi blir målt på det vi gjør. Vi er som næring avhengig av tillit, fra samfunn og forbruker. Det er også derfor vi har jobbet med dokumentasjon, holdninger og det å heve kompetansen til bønder og andre som steller dyr. For nylig ble resultatet fra en forskningsundersøkelse fra GoodAnimal-prosjektet lagt fram. Den viser at folks tillit til bonden og organisasjonene i saker om dyrevelferd er stabil. Det er en god inspirasjon til å fortsette arbeidet og forbedringen.

Vi har utviklet dyrevelferdsprogram som en standard for norsk dyrehold. Det er modellen for eksempel en samlet svinenæring bruker til å dokumentere og forbedre arbeidet med dyrevelferd. Målet er å løfte velferden for alle dyra, på tvers av regioner og gårder. Programmet forplikter bøndene til å dokumentere forhold som har med dyrehelse og -velferd å gjøre, og å ha faste veterinærbesøk. Nå er det høy oppslutning om dyrevelferdsprogrammet i svinenæringen, og det inkluderer så å si alle griser i Norge. Snart kommer også dyrevelferdsprogram for storfe, og det er startet et arbeid med program for sau og geit.

Vi bønder forholder oss til et strengt og godt regelverk som ivaretar dyra, og vi må fange opp avvik og sørge for at de ikke skjer igjen. Når regelverket brytes får det konsekvenser for alle, spesielt dyra. Det er Mattilsynet som har oppgaven med å føre tilsyn om regelverket blir fulgt. Et sterkt Mattilsyn som kan gjennomføre sine oppgaver på en god måte er viktig for næringen.

Arbeid med dyrevelferd er en kontinuerlig prosess. I takt med økt kunnskap og at synet på dyrevelferd har endret seg i samfunnet over tid, har reglene også blitt utviklet. Den utviklingen vil fortsette. Forbruker og samfunn kan være trygg på at dyrevelferd er et høyt prioritert arbeid for oss, og det vil det også være i tiden fremover.