Helhetlig tenkning eller Highway to Hell?

Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Nye veiers motorveibonanza i Trøndelag må skrotes til fordel for en politikk som ser helhetlig på vei, bane og kollektiv. Noe av oppskriften kan vi finne i vedtatte planer fra forrige regjering – er partiene på venstresida med på det framfor å legge seg flate for høyresidas prosjekt?

Etter å ha vært på befaring med Hovedutvalg veg på Innherred er jeg enda mer sikker i min sak. Vi kan ikke tillate at enorme mengder av vår beste matjord bygges ned for å kunne kjøre noen minutter raskere. Vi må gå bort fra den massive satsinga på store, dyre motorveierprosjekter og gå over til en helhetlig samferdselspolitikk hvor vi ser vei, jernbane, kollektiv og lokalsamfunns behov i sammenheng. Betyr det å skrote all oppgradering av E6? Nei, selvfølgelig ikke. På noen deler av strekningen er det av trafikksikkerhetsmessige hensyn helt nødvendig. Mange av de tiltakene som trengs finnes i Moderniseringskonseptet, som ble vedtatt etter en grundig prosess i 2012.

Tilbake til konseptet

En konseptvalgutredning (KVU) er en grundig planprosess som skal gjennomføres på alle statlige prosjekter på mer enn 750 millioner. I 2010 ble det startet en slik prosess med den hensikt å vurdere transportløsninger på strekningen Trondheim – Steinkjer. Vei og bane skulle vurderes samlet, og det skulle legges vekt på å hele transportsystemet i sammenheng. Kommuner, statlige etater, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre aktører var involvert i en bred prosess. Statens vegvesen ledet prosessen, men Jernbaneverket var involvert på lik linje.

Den gang som nå var det ulike syn på hva som var best og ulike konsepter som ble vurdert. I hver sin ende av skalaen var veikonseptet der man kun skulle satse på vei og jernbanekonseptet der man kun skulle satse på jernbane. Men det var altså Moderniseringskonseptet ble regjeringas endelige beslutning i 2012.

Balansert satsing

Det var store infrastrukturtiltak som hadde blitt vedtatt, både på vei og bane. På strekninga Trondheim – Stjørdal skulle det bli firefelts vei, men dette var en 90 km/t vei og dermed langt mindre omfattende i arealbeslag enn dagens alternativ. Videre nordover skulle man fortsette med to og tre felts veg med midtrekkverk. Omlegging rundt tettstedene Åsen, Røra og Sparbu og tuneller ved blant annet Langstein, Nossumhylla og Koabjørga var også en del av planen. Men den virkelige store tunellen skulle bygges for jernbanen gjennom Forbordfjellet.

Banen skulle helelektrifiseres til Steinkjer, det skulle bli dobbeltspor Trondheim og Stjørdal med 5 nye tunneler på strekningen. Frekvensen på banen skulle dobles og reisetiden nesten halveres.

Bil for tog gjennom Trøndelag

Åtte år og to borgerlige regjeringsperioder etter er situasjonen snudd på hodet. Tunnelen gjennom Forbordsfjellet bygges for vei og ikke for tog. Det minste man kunne ha gjort var å sprenge et løp for toget der også.

Men nei da. På jernbane brukes det snart mer penger på nye logoer til de utallige oppsplittede selskapene enn det brukes på ny infrastruktur. Nye Veier har derimot fått blankofullmakt til å selv planlegge og regulere strekninger stikk i strid med tidligere vedtatte planer. Strekninga til Åsen er ferdig regulert og snart under bygging, tross sterke protester fra sivilsamfunnet. En ting er at regjeringa kjører på, men det er svært skuffende at lokalpolitikere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet går med på å godkjenne reguleringsplanene i stedet for å argumentere for å gjennomføre det vedtatte Moderniseringskonseptet.

Over matjord den strakaste vein?

Nå skal altså veien fortsette videre nordover gjennom Innhereds landbruksdistrikter. Her det Statens vegvesen som (foreløpig) har regien, men denne gangen helt uten å ta med jernbanen i planlegginga. Spesielt ille blir det når man ser på planene over Skogn, et av landets mest produktive korndistrikter. Her har det nylig kommet et nytt alternativ til trase, som vil beslaglegge enda mer av den beste matjorda i fylket. Inn mot Verdal sentrum går det også med store mengder matjord. Trafikkmengden på strekningen forsvarer langt på nær en firefelts vei, med mulig unntak av strekningen mellom Levanger og Verdal. Paradokset her er at den nye veien er planlagt med så få kryss at det meste av lokaltrafikken (som utgjør 70 % på den strekninga) likevel vil gå på gammelveien mellom de to tettstedene.

Veien videre

Et balansert moderniseringskonsept er altså erstattet med et gigantisk motorveiprosjekt som i tillegg til nedbygging av matjord og økte klimagassutslipp vil medføre bompengerekord uten sidestykke. Når vi feier de blåblå ut av regjeringskontorene neste høst bør et samlet krav fra venstresida være å erstatte dette med en helhetlig, balansert samferdselspolitikk.

Så hva bør så gjøres? Her er noen forslag:

  • Stopp nedbygging av matjord: Lokalpolitikere ikke la seg presse til å bygge ned matjord for å bygge store veier med få kryss. Det er kommunen som er arealmyndighet.
  • Oppgrader E6: Mange av tiltakene foreslått i Moderniseringskonseptet er fornuftige og kan fint gjennomføres uten at man kjøper hele Ville Veiers motorveibonanza.
  • Sats på jernbanen: Mye gods og personer kan forflyttes på bane framfor vei dersom man utvider kapasiteten.
  • Styrk kollektivtrafikken: Mye av trafikken mellom Levanger og Verdal er arbeidspendling. Et konkret tips er å få på plass en pendlerbuss mellom Verdal stasjon og industriområdet på Ørin (der hvor mange pendlere jobber).
  • Sats på sykkel: Sykkelveier må på plass også i distriktene. Spesielt nå som rekkevidden øker ved at stadig flere får elektrisk sykkel.
  • Rust opp det vi har: Fylkesveiene i Trøndelag har et etterslep med på nesten 5 milliarder og med dagens nivå på overføringene fra staten vil etterslepet øke. En brøkdel av midlene som er tiltenkt unødvendige motorveier er tilstrekkelig for å få bukt med dette.


Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken