Etter å ha lest kritikken mot Helseplattformen fra legevaktlegene i Trondheim har jeg som pasient et behov for å minne om hvorfor vi skal innføre Helseplattformen. Jeg har pasienterfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten siden 1980-tallet, mangeårig saksbehandlererfaring både fra helsetilsynsmyndigheten og kommunen og vært brukerrepresentant for en pasientorganisasjon både i helseforetak og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg er utdannet jurist med helserett som spesialfag.

Kritikken som er rettet mot Helseplattformen i media nå, viser til erfaringene med felles journalsystem fra samme leverandør i Danmark og Finland. I Norge har Epic hatt stor grad av brukermedvirkning gjennom flere år, med representanter fra alle som skal bruke Helseplattformen, inkludert fastlegene og legevaktlegene.

Les også

Helseplattformen er «too big to fail». Eller?

Fra pasient- og pårørendesiden har en rekke pasient- og pårørendegrupper vært med i både utviklinga av dataprogrammet og i utprøvinga av appen Helsa Mi. Jeg har selv vært med i ekspertgruppa for personvern, i Brukerpanelet for Helseplattformen og i utprøvinga av appen før lanseringa. Nå som den er lansert, har jeg erfart at den er oversiktlig og lett å bruke. For min del som bor på Sunnmøre, kan jeg sjekke prøveresultater og om kontaktinformasjonen stemmer.

Trondheim kommune har gått foran og tatt både den praktiske og økonomiske risikoen med innføring av journalsystemet for de andre kommunene, sammen med noen leger. Jeg gleder meg til St. Olav hospital kommer på, for å se mer innhold i journalen min og hvilken effekt det vil få for samhandlinga mellom meg og spesialisthelsetjenestene. Da slipper vi å bruke tid i telefonen på å finne henvisninger, innkallinger, vurderinger og epikriser for videre oppfølging.

Med innføring av Helseplattformen får vi som pasienter direkte innsyn i journalen vår i hele regionen og kan lettere ta ansvar for å følge opp egen helse. Vi kan samtidig være tryggere på at det er vanskelig for helsepersonell å snoke i journal, da alle pasientene kan se navnet på de som har logget seg inn i journalen vår. Det blir dermed et stort løft for personvernet i Helseplattformen.

Helseplattformen vil også gjøre det lettere for pasienter å dokumentere behovene for helse- og omsorgstjenester i saksbehandling av søknader i kommunene, da vi kan ta utskrift selv eller gi saksbehandleren tilgang til den delen av journalen vår.

Helseplattformen vil, om alle blir med, ha alt på ett sted, noe som vil gjøre det oversiktlig og lett for behandlere å få nødvendig informasjon fra andre deler av helsetjenesten, forutsatt at pasienten har samtykket. Det vil også gjøre det lettere for helsepersonell å jobbe i flere ulike deler av helsevesenet, fordi dataprogrammene er de samme uansett hvilken del de jobber i. Det vil kunne gi mer forsvarlig helsehjelp. For eksempel vil legemiddelhåndteringen bli tryggere, når det bare er én felles legemiddelliste uansett hvor en er i systemet.

Mange avvik på legemiddelhåndtering skyldes dobbeltmedisinering eller at listen ikke er oppdatert overalt. Det har i noen tilfeller ført til dødsfall.

Helseplattformen vil også gjøre det lettere å følge opp egne barn fram til de er 16 år, gjennom innsynsrett i deres journal. Det gjelder spesielt for foreldre som ikke bor fast sammen med barnet, som hittil ikke har fått informasjon uten å be spesielt om det. Andre pårørende som for eksempel ektefeller, voksne barn av eldre foreldre eller andre nære, kan gjennom appen få innsyn i journal/timeavtaler med mer, alt etter hva de har fått fullmakt til fra den det gjelder. Fullmaktene kan gis på papir. Slik tilgang er en veldig viktig funksjon for å kunne hjelpe ikke-digitale pasienter med å få rett hjelp til rett tid.

Det sies at pasienten skal være i sentrum for helsetjenestene. Bråket rundt Helseplattformen tyder på at det er de ansatte som er i sentrum. De vil ikke sette seg inn i nye system fordi det har svakheter, i stedet for å bidra konstruktivt med tilbakemeldinger på hva som må utbedres for at det nye systemet skal gjøre dem i stand til å gi bedre pasientsikkerhet og kvalitet.