Jeg henvender meg som pasient over tid til dere. Først og fremst til dere som beslutter om å ta Helseplattformen i bruk. Fokuset må være på det som tjener pasienten best! Det kommer til å koste, på kort sikt mye, men i det lange løp vil det lønne seg. Dette er ikke tida for å telle kronestykker, pasienten må settes i fokus.

De siste 3,5 årene har jeg vært behandla ved seks avdelinger ved St. Olavs, og følges i dag opp av fire. Viktigheten av gode pasientjournaler blir da veldig åpenbar. For dagens journalsystemer fungerer for dårlig, og er ikke til det beste for pasientene.

Les også

Helseplattformen og valgfrihet

Når man kommer til sykehuset blir man tatt imot av en sykepleier med penn og papir, som spør om det som stort sett står i journalen min fra før. Deretter kommer det gjerne en lege, som spør om det samme. Og så en sykepleier til og gjerne en lege til, som også spør om det samme. Jeg svarer da: alt det du spør om står i journalen min fra før. Svaret jeg får tilbake er; «det er så mye enklere å spørre deg». Og det må jeg si, er en risikosport, fordi falske minner spiller oss alle et puss. I praksis betyr det at informasjonen endrer seg ettersom vi fortolker den hver gang vi berører den på en eller annen måte. Da er det ikke sikkert at informasjonen pasienten gir, er den samme som den engang var.

Samme prosedyre gjentar seg ved hver avdeling man er innom. Egentlig feil å kalle det for avdelinger, fordi de oppleves mer som selvstendige sykehus. Jeg savner nemlig ei avdeling, Hele mennesket burde den hete.

Bare innen St. Olavs finnes det visst elleve ulike journalsystemer, i tillegg til de eksterne som kommunehelsetjenesten og fastlegene bruker. Da er det ikke vanskelig å forstå at et nytt enhetlig journalsystem er sårt tiltrengt, slik at sykepleiere og leger får opp de nødvendig pasientopplysningene med engang, og slipper og notere på papir opplysninger som allerede finnes. I tillegg er det avgjørende at kommunehelsetjenesten, inkludert fastlegene, og ambulansetjenesten har den samme raske tilgangen på relevant informasjon. Det betyr for eksempel, at når jeg har vært til behandling eller kontroll på sykehuset, blir også journalen til fastlegen min oppdatert. Og det er helt vesentlig, for skal han gjøre en god jobb må han være informert og oppdatert.

Og så må ikke pasienten glemmes, som vil få lettere tilgang til sine egne pasientopplysninger.

Skal dette bli resultatet av den nye Helseplattform, må pasienten være i fokus.

Les også

Rett skal være rett om Helseplattformen

I St.meld. nr. 9 (2012 – 2013) En innbygger – en journal, kan vi lese følgende: «Et integrert og helhetlig journalsystem vil gi helsepersonell, pasienter og brukere enklere tilgang til relevant informasjon, bidra til bedre samhandling og ressursbesparelser».

De viktigste verdiene i Helseplattformen er forbedra pasientsikkerhet, bedre samhandling mellom ulike aktører i helsevesenet og ikke minst ei mer effektiv drift for alle involverte. Blir man for opptatt med å telle kronestykker, mister man lett disse verdiene av syne.

Mulighetene er der

Forestill deg at du blir alvorlig skada i ei bilulykke, eller får et slag, eller at hjertet ditt stopper opp. Ambulansen kommer, og får med engang opp relevante helseopplysninger om deg, som blant annet underliggende sykdommer og medisinbruk. Underveis til sykehuset oppdaterer ambulansearbeideren journalen din, slik at når du kommer inn på sykehuset, har de som mottar deg, informasjonen de trenger på en høvelig dataskjerm. Samtidig blir også fastlegen din oppdatert.

Forestill deg at du skal legges inn på sykehuset for ei eller anna behandling. Du blir møtt av en sykepleier, uten penn og papir, men med en oppdatert og tilgjengelig journal om ditt ve og vel. Innleggelsa går raskt unna, og du slipper å ligge tre timer eller mer på mottaket, før du kommer opp på avdelinga.

Forestill deg at du bor på en helseinstitusjon i kommunen, og har vært innlagt på sykehus ei tid, og kommer tilbake til kommunen igjen. Da har helseinstitusjonen din oppdatert informasjon om sykehusbesøket ditt før du er tilbake på rommet ditt. Samtidig er også fastlegen din oppdatert.

Forestill deg at en slik virkelighet, som beskrevet ovenfor, er innen vår rekkevidde.

Vel, slik jeg ser det er denne virkeligheten innen rekkevidde. Hvis alle setter pasientenes beste i fokus, og ikke lar andre vikarierende motiver stå i veien for Helseplattformen. Da må du som skal fatte de riktige beslutningene, bry deg om meg som pasient. Det kommer ikke til å gå smertefritt eller bli perfekt. Ingenting mennesket har befatta seg med hittil har blitt perfekt. Men, med pasienten i fokus blir det nye journalsystemet forhåpentligvis godt nok.