Kommunene i Midt-Norge behandler nå én etter én spørsmålet om de skal slutte seg til Helseplattformen, den felles journalløsningen for helsetjenesten i regionen. For første gang samles kommuner, sykehus og fastleger om én og samme løsning, som følger pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Dette løses gjennom et stort og krevende innføringsprosjekt der teknologi fra amerikanske Epic Systems settes opp og tilpasses helsetjenestens krav og behov. Ikke minst er løsningen etterlengtet av pasientorganisasjonene, som ser store fordeler i å få bedre innsyn i egen journal og behandling gjennom innbyggerportalen «HelsaMi».

Les også

Fagpersoner i kommunene som er skeptiske til Helseplattformen blir overkjørt

Misforståelser

I Trønderdebatt 15. mars skriver Fredrik Syversen i IKT Norge at Helse Midt-Norge «råselger» Helseplattformen til regionens kommuner på sviktende grunnlag, og forteller om skeptiske fagpersoner som blir overkjørt. Sistnevnte er ikke illustrert med eksempler.

Det er bra for debatten om fremtidens e-helse-løsninger at slike påstander kommer opp i dagen, men sannheten er nok veldig annerledes og mer nyansert enn som så.

Midt-Norge er en regional utprøvingsarena for og en tydelig del av det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Helsemyndighetene har bistått med et lån til Helse Midt-Norge for å få koblet på primærhelsetjenesten på en digital plattform. Lånet forvaltes av Helseplattformen, som er et aksjeselskap eid av Helse Midt-Norge og Trondheim Kommune. Det er Trondheim Kommune som inntil nylig har jobbet med å utvikle den kommunale løsningen, og som har hatt ansvaret for å kommunisere med midtnorske kommuner før Helseplattformen AS nå har tatt over. Kommunene har vært med på laget siden prosjektet bare var på idéstadiet, i både kravstilling til anbudsprosessen, evaluering av tilbudene som kom inn og oppsettet av den valgte løsningen.

Over 200 fageksperter fra kommunal helsetjeneste – også IKT-personell – deltar i arbeidet med bygging, testing og opplæring i løsningen – side om side med fageksperter fra helseforetakene. Samtidig behandler Regional arbeidsgruppe for innføringsledere og Samarbeidsrådet for opsjonskommuner, bestående av kommunedirektører og helseledere, alle strategiske og retningsgivende valg som tas av administrasjonen i Helseplattformen AS.

Små i møte med leverandørmarkedet

Én enkelt kommune blir liten i møtet med det store markedet for IKT-tjenester. Med Helseplattformen er kommunen del av et fellesskap som vil lette arbeidet med innkjøp og vedlikehold i tillegg til de store gevinstene vi ser for samhandling og kvalitet i pasientbehandlingen.

Men det er ikke slik at alle dagens leverandører velges helt bort. Vi bygger over 100 integrasjoner til eksisterende IT-løsninger og har anskaffet en løsning som stiller seg åpen for ny innovasjon. Det er blant annet understreket i Trondheim kommunes bystyrevedtak fra høsten 2019, som påpekte nødvendigheten av å fremme lokal innovasjon når kommunen besluttet å ta i bruk løsningen.

Debatten er ikke ny

«Det er på tide å få opp debatten», skriver Syversen. Denne debatten har gått så lenge Helseplattformen har vært et prosjekt. Når det kan oppleves som det er lite ordskifte om kommunal tilslutning i disse dager, kan noe av forklaringen være at Helseplattformen er godt forankret i kommunene og har vært det i lang tid. At vår regionale løsning skal «snakke sammen» med nasjonale løsninger er det ingen tvil om. Det har vært en forutsetning for prosjektet fra begynnelsen av. Integrasjonen mot Velferdsteknologisk knutepunkt vil for eksempel åpne for mange muligheter når den kommer på plass. Helseplattformen bidrar i dag til å få fart på etableringen av nasjonale grensesnitt, for eksempel e-resept, og forholder seg ellers til internasjonale standarder.

Midtnorske kommuner er klare for neste steg mot en mer sømløs helsetjeneste. Fokus akkurat nå er første produksjonssetting våren 2022, men plattformen skal det bygges videre på i all tid den er i drift. Etter hvert vil det også være behov for integrasjoner mot løsninger levert av det leverandørmarkedet som Syversen representerer. Helseplattformen representerer ikke et endepunkt, men en begynnelse for helsetjenesteinnovasjonen i Midt-Norge.