De aller fleste ønsker seg en inkluderende fellesskole der alle barn har like muligheter. Dessverre ser ikke alle at hjemmelekser er en trussel mot den inkluderende fellesskolen. For mens alle elever får hjelp og veiledning av kompetente lærere i læringsarbeidet på skolen, er mange barn overlatt til seg selv når hjemmeleksene skal gjøres på ettermiddagstid. I en del familier blir leksetid ensbetydende med masing, krangling, gråt, stress og fortvilelse.

SV mener derfor at det er på høy tid at vi skroter hjemmelekser i skolen. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Derfor vil SV erstatte hjemmeleksene med skolelekser der elevene får hjelp og veiledning fra læreren.

Tanken om en leksefri skole er slettes ikke ny. SV har vært en forkjemper for dette i flere år. I flere kommuner i Norge, blant annet på fire skoler i Trondheim, har SV fått kjempet igjennom forsøk med leksefri skole. For å sikre seg kunnskap om hvordan elever, lærere og foresatte opplevde forsøksordningen med leksefri skole, har en forskergruppe ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, forsket på utprøvingen av leksefri skole . Flertallet av foreldrene mente at lekser fører til større forskjeller mellom elever fra ulike sosioøkonomiske grupper og faglige nivå. På spørsmål om hvilken ordning foreldrene ønsket seg ut fra utprøvingene i Trondheim kommune, svarte over halvparten at de ønsker en ordning med utvidet skoledag og leksefri. Elevene ved de leksefrie skolene opplevde i stor grad at de fikk mer fritid og tid til organiserte fritidsaktiviteter. Elevene opplevde også at de fikk mer tid til venner og familie, og mange foreldre hadde samme opplevelse.

Rapporten fra NTNUs forskergruppe viser at så mye som 84 prosent av elevene svarer at de blir lei skolen på grunn av hjemmleksene. En omfattende forskningsrapport fra Kunnskapssenteret viser at lekser og tidspress er sentrale faktorer som skaper negativt stress, særlig hos jenter i ungdomsalder. SV tar dette på alvor. Vi vil ha en skole som ikke skaper stress og prestasjonspress hos elevene. Vi vil ha en skole som gir elevene praktisk undervisning, mer tid med læreren, der elevene kan dyrke nysgjerrighet og gleden over læring og mestring.

Motivasjon og læring henger nøye sammen. Når elevene er demotiverte og kjeder seg er det vanskelig å gi god læring. Å sitte alene på rommet sitt og gjøre vanskelige matteoppgaver er neppe motiverende for svake elever etter en lang og slitsom skoledag. Så når SV krever at hjemmelekser erstattes av skolelekser, er det både fordi vi mener at alle elever har rett til den samme hjelpa og oppfølginga med leksene, men også fordi hjemmelekser kan demotivere og gjøre elevene mer skolelei.

Det må bli slutt på at vi tenker at hjemmelekser er en viktig faktor for at elevene skal lære mer på skolen. Vi bør også lytte til forskninga som ikke støtter hjemmelekser som et læringsfremmende redskap. – Lekser har ingen stor læringseffekt. Lekser fører til stressa foreldre og barn, og skaper tapere, sier forsker Per Egil Mjaavatn, ved institutt for livslang læring ved NTNU til Adressa 5. juni. Han var tidligere tilhenger av lekser, men har snudd. Det burde flere gjøre. I stedet for å følge gammel skolepedagogikk bør vi lytte til elevene og foreldre som formidler at lekser skaper stress og krangel på hjemmebane og ikke læringslyst og glede.

SV går til valg på å fjerne hjemmelekser og erstatte det med øving på skolen sammen med læreren. Det gjør vi fordi det vil gi mer motivasjon og læring og en bedre hverdag for både for elever og foresatte.