Naturvernforbundet og BirdLife er positive til at det gjennomføres en konsesjonsbehandling for vassdraget ved Hotrandeltaet på Skogn, etter at NVE i mekling har opprettholdt sin innsigelse til reguleringsplanen for Norske Skog. Vi håper politikerne i Levanger innser at Hotrandeltaet har naturverdier som må tas vare på for framtidige generasjoner

Etter at mekling ikke førte fram i reguleringsplansaken, vil kommunestyret i høst få spørsmål fra administrasjonen om saken skal sendes til departementet for endelig avgjørelse, da med mest mulig utfylling av Hotrandeltaet – på tvers av alle innsigelser.

NVE mener fortsatt at tiltaket er konsesjonspliktig på grunn av de negative konsekvensene for de allmenne interessene i vassdraget. Naturvernforbundet og BirdLife er positiv til at allmenne interesser og naturverdier blir vurdert av NVE.

Naturvernforbundet og BirdLife er ikke imot nye arbeidsplasser, men mener at det sårbare Hotrandeltaet er et uaktuelt område for utvidelse av industri. Kommunen viser i plan- og utviklingsutvalget i juni, til at Fiskå Mølle har foretatt omfattende utredninger for å finne egnet tomt. Naturvernforbundet og BirdLife kan ikke se at kommunen har gjort en selvstendig vurdering av dette, til tross for at kommuneplanens samfunnsdel 2021–2030 sier at arealtap skal begrenses og arealer gjenbrukes for å unngå tap av naturmangfold. Vi finner det veldig beklagelig at kommunen ikke ivaretar naturverdier og innbyggernes allmenne interesser, men ukritisk legger saken fram i samsvar med utbyggerens interesser.

Vannressursloven slår fast at konsesjon bare kan gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Fiskå Mølles utbygging blir av varig karakter, og loven krever at skader og ulemper på lengre sikt skal vurderes.

En massiv utfylling i grunt sjøareal i Hotrandeltaet og utgraving i sjøen for et nytt stort kaianlegg, vil ødelegge verdifulle leveområder for fugler, fisk og sjøorganismer for all framtid, les i 1000 år. Det er også sannsynlig at bestanden av fugler og fisk ikke vil tåle anleggsvirksomheten. Det finnes ikke alternative brakkvannsområder i nærheten som kan erstatte Hotrandeltaet. Hotran er et av få deltaområder som fortsatt er forholdsvis intakt, etter at elvedeltaer i Orkanger, Trondheim, Hommelvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos er bygget ut med industri, boliger og landbruk. Deltaet er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem IBA, anerkjent etter faglige kriterier blant de viktigste naturområdene i verden.

Naturvernforbundet og BirdLife mener at Hotrandeltaet har for store naturverdier for kommende generasjoner til at det kan reguleres til industri, og at området må vernes. Vi oppfordrer politikerne i Levanger til å tenke seg om en gang til i denne saken, på vegne av våre barn og barnebarn.