Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

I skrivende stund skinner «Hålloinnsola» på Høylandet. Den fantastiske jordbæra fra Hammer gård er moden, og gras-slåtten er godt i gang. Det fiskes laks, og nærheten til både fjell, skog og vann innbyr til rekreasjon og gode opplevelser. Det er godt å leve og bo i Høylandet kommune, særlig når været viser seg fra sin beste side slik som nå. Og etter to år preget av pandemi er det godt å kjenne på at en igjen er tilbake i mer «hverdagslige» rutiner og gjøremål.

Trønderdebatt har i sommer utfordret ordførere i trønderske kommuner på hva som har skapt politisk engasjement lokalt, hvilke utfordringer en ser og hva som er viktige saker framover. I Høylandet kommune har et samlet kommunestyre over år vært opptatt av å gjøre gode og forsvarlige vedtak som sørger for en god tjenesteproduksjon og ei god samfunnsutvikling i kommunen. Vi har også en kommuneorganisasjon der både ansatte og ledere strekker seg langt for å skape best mulige tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har.

Den største kommunale satsingen på mange år er den etterlengtede flerbrukshallen i bygda. Dette var et stort økonomisk løft, men viktig satsing både for bolyst og folkehelse. I mars i år kunne vi endelig invitere til storslått åpningsseremoni. Rundt 500 mennesker fikk oppleve noe av det mangfoldige og rike kulturlivet denne bygda har å by på, i tillegg til Revyfestival og NM i revy. I Hållinghallen har vi også utstilling av langrennsløperen Pål Tyldums imponerende premiesamling, som blant annet inneholder en gullmedalje fra 5-mila i OL i Sapporo i 1972. IL Hållingen og Høylandet historielag har også tatt på seg oppgaven med å realisere en statue av Pål Tyldum framfor flerbrukshallen, og har gjort en stor innsats for å skaffe finansiering til denne. Og holder tidsplanen, skal denne statuen avdukes i juni 2024.

Høylandet er en kommune med et aktivt landbruksmiljø der mange har investert for framtida, noe som gir positive ringvirkninger for det øvrige næringslivet i regionen. Men også på Høylandet har det vært usikkerhet knyttet til økonomien i landbruket. Derfor var det et viktig med et godt jordbruksoppgjør denne våren, som gir tydelig signal om at en ønsker et levedyktig landbruk i hele landet også i framtida.

Kommunen har også et spennende og variert næringsliv i tillegg til landbruket. Høylandet auto har sitt hovedkontor på Høylandet. Hos AXL Sport og fritid på Kongsmoen finner du alt du trenger for ei aktiv fritid. På Høylandet får du også hjelp enten du skal skaffe ingredienser til ølproduksjon, pleie negler eller få ny sveis. Tyldum gårdsbakeri leverer fantastisk gode kransekaker. Er du ute etter overnattingssted blir du godt mottatt blant annet på Børstad gård, på Arctic Dome Namdalen eller ved andre overnattingstilbud i kommunen. Norsk revy er et nasjonalt kompetansesenter som har sitt kontor på Høylandet, og kommunen er også vertskommune for Namdal rehabilitering IKS.

Det er også gode muligheter for mer næringsutvikling i kommunen, og kommunestyret er enige om at kommunen bør øke innsatsen for å bistå næringslivet for å få til mer vekst og utvikling. Kommunen søker derfor i disse dager etter relevant kompetanse for å bistå næringslivet i utviklingen av eksisterende og nye bedrifter. Vi har også forventninger til at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør også kan bidra og utgjøre en positiv forskjell i utviklingen av distriktskommuner som Høylandet.

Selv om det er mye positivt som skjer på Høylandet, har vi også stått overfor utfordrende oppgaver og tema. Som eksempel kan nevnes digital og fysisk infrastruktur, som er viktig både for privat næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon og for den enkelte innbygger.

Fylkesveg 17, også kalt Kystriksveien, går gjennom Høylandet kommune. Tungtrafikken gjennom kommunen har økt de siste årene, spesielt på grunn av den økende laksetransporten fra Ytre Namdal til E6 ved Gartland. Det har over tid vært et ønske og et behov for utbedring av denne vegen, og det er gjennomført et forprosjekt «Lakseveg Nord». Den økende trafikken langs FV 17 har også gått sterkt utover trafikksikkerheten langs vegen. Gang og sykkelveg fra Skarland bru til Litj-Tyldum har vært et ønske siden 1990-tallet.

Og selv om prosessen har tatt altfor lang tid, er det nå godt å se at den etterlengtede gang- og sykkelvegen endelig tar form. God mobildekning er noe man tar for gitt i mange deler av landet. Vi har i perioder hatt til dels uholdbare situasjoner der mobildekningen i sentrum har falt ut, noe som rammer både offentlige tjenester, privat næringsliv og hver enkelt innbygger. Høylandet har over tid hatt dårlig bredbåndsdekning i kommunen. Dette har bedret seg betraktelig den siste tiden, både fordi kommunen har prioritert dette, og fordi fylkeskommunen har gitt støtte til prosjekter.

Trygge og fremkommelige veier og digital infrastruktur er viktige både for næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon, beredskap og bolyst. Imidlertid er det utfordrende at kommunene i økende grad blir utfordret på betydelige økonomiske bidrag på infrastruktur som ikke eies av kommunen selv. Kommunen har ikke anledning til å lånefinansiere slike bidrag, men må ta av et allerede stramt driftsbudsjett eller fondsmidler. Etter vår oppfatning må størrelsen på slike bidrag til fylkeskommunale investeringer ses noe mer i forhold til den totale økonomiske situasjonen i kommunen.

Høylandet har som mange distriktskommuner nedgang i folketallet. Samtidig opplever vi at vi har for få boliger tilgjengelig til de som ønsker å bosette seg på Høylandet. Tilgjengelige boliger var også en viktig faktor i vurderingen av hvor mange flyktninger vi kan ta imot i kommunen. Å bygge bolig i distriktene utgjør som kjent en større økonomisk risiko enn hvis en bygger bolig i vekstområder der en kan forvente å kunne selge med fortjeneste. Husbankens ulike støtteordninger er viktig for boligsatsing i kommuner som Høylandet. Da må Husbankens virkemidler styrkes, ikke svekkes slik som resultatet ble i revidert nasjonalbudsjett. Et bedre fungerende boligmarked med gode muligheter både for å eie eller leie bolig vil for vår kommune være et av de viktigste tiltakene for å snu den negative befolkningsutviklingen.

Høylandet kommune har en stram kommuneøkonomi, og vi står også foran nødvendige investeringer blant annet innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette gjør at vi må tenke nytt for å utnytte de tilgjengelige ressursene best mulig, og å samhandle med andre for å få til en god utvikling og gode tjenester i kommunen.

Kommunen er heldig å ha kreative og engasjerte mennesker som tar ansvar og som på ulikt vis bidrar til et godt og inkluderende samfunn med gode arbeidsplasser, en meningsfylt fritid og politisk engasjement. Den oppvoksende generasjon hållinger gir meg også tro på at utfordringer løses og muligheter utnyttes også i fremtiden. Dette lykkes vi enda bedre med dersom kommunen i samarbeid med fylkeskommune, kompetansemiljø og andre samarbeidspartnere jobber mot samme mål om verdiskaping og bolyst i hele Trøndelag.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer!

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag