Barnevernet er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Etter flere år med demonstrasjoner i mange land i mot barnevernet her i landet,så har domstolen EMD behandlet mange barnevernsaker. Hittil er det 40 stk.

Tre saker der det er kommet dom mot barnevernet, er presisert av høyesterett i Norge.

I alle dommene er brudd på artikkel 8 om retten til familieliv,et hovedpunkt.

Den 10.6 i år er det sendt et informasjonsbrev fra høyesterett til alle landets kommuner og fylkesnemnder der alle feil som barnevernet gjør i mange saker,er beskrevet.Skrivet er som følge av dommene i EMD.

Det innskjerpes krav til dokumentasjon ,grundig begrunnelser , faglig utredning før så drastiske skritt som omsorgovertakelse blir gjort.

All slik omsorgovertakelse skal være midlertidig og barnevernet skal fra første stund arbeide for at barna tilbakeføres.

Det skal være hyppige samvær mellom foreldre og barn. Det som i dag praktiseres er 3 ganger i året. Det er derfor helt i strid med loven .

Alle mulige løsninger skal være prøvd før eventuelt barnevernet tar barna.Det er viktig at de får ha tilhørlighet til sin familie.Retten til familieliv er hovedsak.

Høyesterett har mange konkrete krav til barnevernet etter disse foreløbig 3 dommene i EMD.

Det vil sikkert komme flere.

Nå er mitt spørsmål:Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett?

Det virker som de vil trenere saken og håpe den blir borte av seg selv.

Jeg har skrevet til kommunedirektør og barnevern med spørsmål om hva de gjør.

Hittil har det bare kommet svada svar fra kommuneadvokaten.

Jeg vil derfor nå ha svar her i avisa fra de ansvarlige i kommunen.