FO er fagforeningen for sosialarbeidere i Norge. Vi organiserer ansatte innenfor både statlig og kommunal styringslinje i Nav. Vi organiserer dyktige og engasjerte sosialarbeidere som står opp for tryggheten til dem som trenger det mest. Men Nav er en komplisert organisasjon. Mange synes det er vanskelig å finne frem til, og komme i kontakt med, riktige instanser og personer i Nav. Nav har problemer med å levere kvalitativt gode og rettsriktige tjenester. Derfor er det på tide med en helhetlig gjennomgang av Nav.

Les også

En overmoden debatt: Legg ned NAV.

På samme måte som man må studere kartet før man gir seg ut på langtur trenger vi en plan for Nav. Tegner man kartet uten å kjenne terrenget går man seg vill. Nav-terrenget handler både om kompetanse, arbeidsmåter, organisering og styringsform. Dette er elementer vi trenger å få oversikt over før vi bestemmer hvilken vei vi skal gå videre for å gjenskape tilliten til Navs tjenester og ytelser. Eller før man eventuelt bestemmer seg for å bryte opp igjen Nav, slik Valen tar til orde for.

Nav er velferdsstatens førstelinje og sikkerhetsnett. Den er essensiell for å ha et velfungerende arbeidsmarked og gode livsvilkår for hele folket. Alle får på ett eller annet tidspunkt bruk for tjenestene Nav tilbyr. Det kan være alt i fra sosialhjelp, barnetrygd, sykepenger og foreldrepermisjon, til arbeidsrettet oppfølging, opplæring og pensjon. Bare denne opplistingen understreker Valens poeng; Nav har ansvar for veldig, veldig mye – både inntektssikring for de som av ulike årsaker ikke kan forsørge seg selv, men også oppfølging og veiledning i møte med mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, som sliter med økonomiske problemer, har dårlig helse, ikke har et egnet sted å bo, eller som har behov for hjelp fra mange ulike instanser samtidig. Kompleksiteten og omfanget i Navs ansvarsområder er gigantisk. Kanskje er det som Valen antyder, vist seg å være alt for stort?

Men hva er alternativet til Nav? Tilbake til oppsplitta tjenester, business as usual? Eller finnes det måter å endre Navs organisering, kompetansesammensetning og styringsform på for å få helheten til å fungere bedre? For å finne svar på disse spørsmålene må det gjøres en helhetlig gjennomgang av Nav.

FO har mange forslag til hvordan Nav kan bedres. Nav må bygges på sosialfaglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid med sterk forankring i den enkelte kommune. Våre medlemmer er tydelige på at de trenger mer tid og tillit til å gi best mulig hjelp. De ønsker mindre mål- og resultatstyring, og muligheten til å bruke kompetansen sin til å hjelpe. Dette løser vi ved å styrke partnerskapet mellom statlig og kommunalt Nav på alle nivå i Nav-systemet, og ved at Nav-kontorene får mer makt og myndighet. Dette løser vi ved å målrettet rekruttere, utvikle og kvalitetssikre den sosialfaglige kompetansen hos både ledelsen og de ansatte.

Vi kan ikke fortsette å hugge løs på enkeltsider ved Nav, omorganisere, detaljstyre og kontrollere. Først må vi få oversikt over hva som fungerer eller ikke fungerer, og vurdere hva som er mulig å få til, både organisatorisk og politisk. Første skritt kan være å lytte mer til ansatte og brukere. For det er vel slik her som i veldig mange andre sammenhenger, at de kjenner best hvor skoen trykker, de som har den på?