Da er det bare å «bøye seg i støvet» – som det ikke ble noe av, og gratulere motstanderne av deponi og steinbrudd på området Vollan i Malvik kommune.

Jeg har selv vært med og kjempet imot etablering av nye deponivirksomheter i Bratsberg, og vet at dette kan være en smule ressurskrevende.

De folkevalgte i Trondheim kommune satte seg den gangen godt inn i problematikken, og landet på at slik anleggsvirksomhet i selve Bratsberg ikke var forenlig med gode bomiljø verken via transportstrekningen eller i selve bygda, og ikke minst ville trafikksikkerheten her være vanskelig å ivareta.

Våre politikere skisserte også at framtidens løsning ville deriblant være å spre belastningen, og ikke kjøre all utgravd masse i regionen til en og samme lokasjon, som samtidig også drifter steinbrudd.

Min bekymring per nå er som følger:

  • Vil bygging av blant annet ny E6 Ranheim – Værnes øke aktiviteten på Bjørkmyr i Trondheim?
  • Blir det igjen «17. mai-tog» med lastebiler over Risvollan, Norges største borettslag og Nardo?
  • Kan en kommune skyve belastninger fra sin egen bygge- og næringsvirksomhet, over på nabokommunene?
  • Eksisterer det forståelse og samarbeid kommunene imellom, eller tåler man urett som ikke rammer en selv bedre?
  • Hvilke alternativer finnes i mer umiddelbar nærhet, til blant annet byggeprosjektet E6, politikere i Malvik kommune?