Alle menighetsråd i Den norske kirke er nå invitert til å gi svar på Kirkerådets høring om ny kirkelig organisering. «Müller-Nilsen-utvalget» har bestått av elleve medlemmer, blant andre preses i Bispemøtet Olav Fykse Tveit, direktør i KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) Marit Halvorsen Hougsnæs og leder i Presteforeningen Martin Enstad, har levert en rapport i mars i år som utgjør grunnlagsmaterialet for høringsprosessen.

En målsetting for arbeidet utvalget har gjort, er å samle arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig ansatte. Dagens ordning, hvor prestene er ansatt i bispedømmet, og andre (diakoner, kateketer, organister og menighetsforvaltere) er ansatt i Kirkelig fellesråd, skaper en del vanskeligheter i konfliktsituasjoner mellom medarbeidere. Det kan også forekomme uenigheter rundt økonomiske prioriteringer. Det har vært jobbet med spørsmålet om felles arbeidsgiver siden tidlig på 2000-tallet, og Müller-Nilssen-utvalget skulle utrede muligheten for å organisere kirken rundt et mellomnivå: Prostifellesrådet.

Utvalget har blant annet sett på valgordninger, sammensetning, daglig ledelse og plassering av arbeidsgiveransvar. I spørsmålet om ønsket arbeidsgivermodell er utvalget delt, men av elleve medlemmer går seks, altså et knapt flertall, inn for en ordning hvor biskopen fratas arbeidsgiveransvaret og flyttes ned på prostifellesrådet (modell 1). Modell 2 er leder i Presteforeningen alene om å gå inn for. Det er en delegasjonsmodell hvor alle er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, altså med biskopen som egentlig arbeidsgiver, hvor prostifellesrådet utfører en del oppgaver på vegne av biskopen.

Årsaken til engasjementet blant prestene er at dette berører selve kirkeforståelsen. Hva slags kirke blir vi, hvis ikke biskopen er «sjefen»? Arbeidsgivers styringsrett er et viktig verktøy. Tilsynet, som biskopen fortsatt er men å ha, kan ikke være bare en åndelig og mellommenneskelig størrelse. Det må struktureres og hjemles i den kirkelige ordningen.

Vi er i en rekrutteringskrise når det gjelder kirkelig stillinger. Hvis ikke biskopen skal ha arbeidsgiveransvaret, frykter vi at krisen forverres. Alle som innehar kirkefaglige stillinger bør ha biskopen som tydelig leder med arbeidsgiveransvar. Vi håper menighetsrådene kommer frem til det samme konklusjon i sine høringsuttalelser!

Resolusjon vedtatt på presteforeningen i Nidaros sitt årsmøte 04.10.21:

«I prosessen med å utarbeide ny kirkeordning vil det være av avgjørende betydning for oss at biskopen beholder sin rolle som leder med arbeidsgiveransvar og tilsynsmyndighet.

Modell 1 i arbeidsgiverspørsmålet, som har flertall i hovedutvalget, svekker etter vårt syn både lederrollen og tilsynsmyndigheten som tilligger biskopen. Kirken må sikres en god kirkefaglig ledelse, og en ny organisering må bidra til dette. Biskopen må være tydelig leder i kirken.»