Gå til sidens hovedinnhold

Hvem vil verne Børgin?

Børgin

Debatten om mulig vern av Børgin skaper stadig nytt engasjement og medieomtale. Sist ute er Terje Settenøy fra Frp som slår med en verbal storslegge mot meg gjennom innlegg i Trønderdebatt og Trønder-Avisa.

Settenøy bør både besinne seg, sette seg bedre inn i saker og utvise en større grad av presisjon når han fyrer løs. Særlig i en sak der hans eget parti har hatt en nøkkelrolle som regjeringsparti.

Les også

Er det viktigere å tilfredsstille utenlandske politikere med prosenter enn å lytte til lokale politikere, Elin Agdestein?

Stortinget behandlet så langt tilbake som i 2004 en sak om marine verneplaner. Senere har Frp og stortingsflertallet stemt for å videreføre arbeidet:

I 2016 ved behandlingen av «Norsk handlingsplan for naturmangfold» og følgende enstemmige vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for marine verneområder og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette»

I 2017 ved behandlingen av «Forvaltningsplan Norskehavet», stemte alle partier med unntak av Sp for at

«Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder og prioritere områdene som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette arbeidet. Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om dette senest i 2020.»

Hva så med Børgin?

Da forslaget til verneplan for Børgin kom i 2015, ble det raskt klart at det var sterk lokal motstand mot verneplanene. Dette av flere gode grunner:

  • Verneverdiene er godt ivaretatt av lokaldemokratiet og grunneierne
  • Forslaget berører hele kommunesentret i Inderøy
  • Forslaget berører nesten 200 gårdsbruk
  • Forslaget vil være svært inngripende i den private eiendomsretten
  • Forslaget vil legge store begrensninger på utviklingen av Inderøysamfunnet
  • Forslaget har en ikke- uttømmende liste over vernehensyn som kan utfylles i ettertid
  • Det er ikke gjort konsekvensutredninger av et vern i denne saken

Høyre i Nord-Trøndelag har helt siden 2015 vært tydelige motstandere av et slikt vern. Kommunestyrene i både Steinkjer og Inderøy vedtok også med overveldende flertall å gå mot et vern av Børgin. Siden da har vi fra Høyres side jobbet aktivt mot departementet for å vise hvordan et vern vil slå ut for regionen og for å forhindre det fra å bli en realitet.

Sommeren 2017 besluttet statsråd Vidar Helgesen (H) å bilegge arbeidet med verneforskriften. Det var et viktig gjennomslag ikke bare for Høyre, men for en fornuftsbasert tilnærming til vernepolitikken som har respekten for lokaldemokratiet som bunnplanke.

Det kan legges til at 79 prosent av arealet i Trøndelag allerede er underlagt en eller annen form for vern eller båndlegging. I verneprosesser bør myndighetene søke å velge ut områder der det ikke er stor lokal motstand og konflikt. Til det har Norge rikelig tilgang på arealer langs vår lange kystlinje.

Etter påtrykk fra bl. a. Høyre gjennomføres det nå en prosess med dialogmøter og involvering av flere kommuner og næringsinteresser som er berørt av nasjonale marine verneplaner. Det gjelder også Inderøy og Steinkjer. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for prosessen, og den er ennå ikke ferdigstilt. Høyre i flere fylker er tett på denne prosessen.

Rødgrønt flertall for vern av Børgin

Det er viktig å få frem at regjeringen ikke har lagt frem noen sak for Stortinget om vern av Børgin nå. Derimot har Sp fremmet et forslag i Stortinget om å ta Børgin ut av de nasjonale verneplanene.

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor Sp drømmer om en slik løsning, men det får altså ikke støtte av Sp sine rødgrønne partnerne, kun Frp. Det er derfor åpenbart for de fleste at skulle det bli en rødgrønn regjering til høsten, vil det gå strake veien mot vern av Børgin.

Høyre vil ta vare på de viktige naturverdiene som er i Børgin og ellers i Trøndelag. Men det blir helt feil å tre et vern ned over hodet på lokalsamfunn og grunneiere. Sammen med lokalforeningene i regionen vil jeg fortsatt jobbe for at verneplanene for Børgin forblir der de hører hjemme: I skuffen.

Kommentarer til denne saken