Hvis man sammenligner den som blitt mobbet på skolen med andre uskyldig skadelidte i samfunnet så er svaret langt på vei ja.

Blir du utsatt for vold kan du få erstatning av det statlige Voldsoffererstatnings-kontoret, blir du utsatt for pasientskade kan du få erstatning av Pasientskade-erstatningen. I begge tilfelle uten at det normalt er nødvendig å gå til en kostnadsdrivende og personlig belastende rettssak.

Men hvis du, i likhet med min modige klient Helene, er et mobbeoffer, så er det din lokale kommune som er din motpart.

Da må du selv – eller dine foreldre – ta kontakt med advokat, noe som kan bli kostbart hvis du ikke får fri rettshjelp eller forsikring som dekker utgiftene. Men noe må du uansett regne med å dekke selv. Men dessverre er det altfor mange som gir opp underveis, enten av økonomiske grunner eller fordi de personlige belastningene blir for store.

For deg som har krefter og økonomisk dekning til det, vil det første som skjer, være at advokaten tar kontakt med kommunen og spør om de er villige til å betale erstatning, noe kommunen ikke er rettslig forpliktet til hvis de ikke blir dømt i retten.

I mange tilfelle nekter derfor kommunen å betale, fordi de mener at bevisene ikke er sterke nok til at de vil tape saken i retten. Dette var også situasjonen i Helenes sak, som er grundig dekket av nettavisen Nidaros.

LES OGSÅ: Helene ville dø som 8-åring. Nå krever familien 1,5 millioner i erstatning fra kommunen etter mangeårig mobbing

LES OGSÅ: Helene krevde 1,5 millioner i erstatning etter mangeårig mobbing. Nå har hun inngått forlik med kommunen

Det var tre sentrale spørsmål i Helenes sak, som ofte vil gå igjen i de fleste mobbesaker:

  • Har Helene faktisk blitt utsatt for mobbing?
  • Er det dokumentert (bevist) at hun er blitt påført alvorlig helseskade på grunn av mobbing?
  • Har kommunen (ved skolen) gjort nok for å forebygge fremtidig mobbing og avverge pågående mobbing?

I forberedelsen frem til en mulig rettsak ble det etter hvert klart at det ikke var noen stor uenighet om spørsmål 1. og 2., men klar uenighet om kommunen v/skolen hadde gjort det som kunne forventes av dem.

Det ble enighet om at man før rettssak skulle forsøke en såkalt rettsmekling, i et forsøk på komme frem til en minnelig løsning. Etter noen timers forhandlinger klarte partene med god hjelp fra rettsmekler å komme til enighet, som førte til at de undertegnet en forliksavtale.

Innholdet i avtalen er konfidensielt, men et naturlig spørsmål er, hvorfor ble det inngått forlik?

Et mulig svar er at jeg som Helenes advokat vurderte at bevisene var for svake og at vi måtte regne med å tape i retten. Dette var IKKE tilfelle, jeg mente og mener fortsatt at bevisene var sterke nok, men samtidig har man aldri noen absolutt garanti for å vinne en sak.

Det riktige svaret på hvorfor forlik,- er etter min mening at dagens regelverk ikke godt nok ivaretar et mobbeoffer.

Helene og hennes foreldre har levd med de belastninger som mobbingen har medført helt siden barnehagetiden, og så at de ville få problemer med de ekstra belastninger en rettssak vil medføre. Og selv om de vant saken måtte de være forberedt på at kommunen anket først til lagmannsretten og så til Høyesterett, noe som ville ha medført ytterligere belastninger og betydelige merkostnader.

Behov for lovendring

Det spesielle i denne sak – som også kan være aktuelt for deg som leser dette – er at kommunen ikke var uenig i at Helene har vært utsatt for mobbing og er blitt påført helseskade på grunn av dette, men at de mente at skolen hadde gjort det som var forventet av dem og at kommunen derfor var ansvarsfri.

Min kommentar er at hvis kommunen hadde klart å bevise at de hadde gjort alt som sto i deres makt, så er det fullt mulig at de hadde vunnet saken, fordi de da ikke har vært uaktsom som det heter i skadeerstatningslovens § 2-1.

Jeg mener vi trenger en lovendring som innebærer at hvis det er mer enn 50% sannsynlig at en elev er blitt påført skade som følge av mobbing, så har eleven rett til erstatning.

Sannsynlighetsvurderingen bør kunne gjøres av en sakkyndig som oppnevnes av retten eller Fylkesmannen, til sammenligning så er det en sakkyndig som foretar slike vurderinger i pasientskadesaker.

Og siden det finnes standardiserte regler for erstatning til barn så burde heller ikke det være noe problem, jfr. skadeerstatningsloven § 3-2a.

Dette er med andre ord en utfordring til alle politikere, skolefolk og andre som er engasjert i mobbeproblematikk, krev lovendring!