(Avisa Gaula)

Mandag 22. mai ble lokale parter og staten enige om forslaget til revidert byvekstavtale for Trondheimsområdet, for perioden 2023–2029.

De lokale partene som har forhandlet er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland, hvorav de to siste er nye kommuner i samarbeidet. Midtre Gauldal ble utestengt.

Byvekstavtalen er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner for som har som mål å bidra til å realisere nullvekstmålet. Dette handler i korthet om at økt trafikk som følge av befolkningsvekst skal tas unna med kollektiv, sykkel og gange, og ikke økt biltrafikk.

Hvorfor ble ikke Midtre Gauldal med i byvekstavtalen? Midtre Gauldal er en del av Trondheimsregionen, men de er ikke en av byvekstavtalepartnerne. De får altså ikke ta del i de midlene som Staten stiller til rådighet for å bedre tilbudet for kollektivreisende inn og ut av kommunen. De har faktisk arbeidspendling begge veier. Vel 1000 pendler ut og tilsvarende vel 800 pendler inn.

Bytakst på toget har fått opp interessen for å pendle med skinnegående transport, men i Midtre Gauldal er det til nå små utsikter til togreiser for en billig penge. Dette kunne ha blitt endret hvis Midtre Gauldal kom med i det gode selskap og ble med i byvekstavtalen.

Det ble vedtatt i fylkesutvalget følgende punkt: Det må vurderes om byvekstavtaleområdet skulle utvides med kommunene Skaun, Midtre Gauldal og Orkland.

Etter dette vedtaket så ble Midtre Gauldal glemt.

Staten ønsker gjennom byvekstavtalen å redusere bruken av personbiler og få folk flest til å benytte miljøvennlige transportmidler. Hvorfor er Midtre Gauldal med 6000 innbyggere, derav 2370 på Støren holdt utenfor sone A?

Hvis ikke Støren stasjon blir en del av sone A og tilknyttet byvekstavtalens priser, vil det neppe bli mange reisende med tog fra Støren. Det svekker muligheten for å utvide bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen og det gjør det vanskeligere for kommunens ambisjon om å være regional senter og bygge arbeidsplasser i Midtre Gauldal.

Hvor logisk er det at innbyggerne på Støren må betale 99 kroner mer til Trondheim enn de fra Lundamo/ Hovin gjør, og hele 168 kroner mer til Stjørdal?

Det bygges nå jernbaneverksted og hensettingsspor på Støren for inntil ni togsett. Det er bebudet times avganger fra Støren stasjon til Steinkjer fra 2023.

Det må være mulig å få til økt frekvens på morgen og ettermiddag til Støren, all den tid togene skal «overnatte» på Støren.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting ser jeg det som naturlig at man utvider byveksavtalen til å gjelde inn til Støren og det er ingen grunn til å vente. Det var Staten som avgrenset hvilke kommuner i Trondheimsregionen som fikk ta del i byvekstmidlene. Det logiske nå er etter Pensjonistpartiets mening å bygge opp under Støren som et knutepunkt både geografisk og funksjonelt i form av vei, bane og buss.

Det er ingen grunn til å vente med å utvide sonen til knutepunktet STØREN. All fornuft tilsier at dette er framtiden.

En ny revidert byvekstavtale må fremmes og der også Midtre Gauldal blir med.