Kommunestyret i Inderøy vedtok enstemmig at «Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak høsten 2021, der det utredes mulige retningslinjer og finansiering for mangfoldspris for Inderøy kommune». I Inderøy jobber flere gode krefter med inkludering på ulike vis. For å sette mer fokus på det gode arbeidet som gjøres, og stimulere til at flere gjør en innsats for inkludering, foreslo Inderøy SV en mangfolds- og likestillingspris. Steinkjer kommune har delt ut en slik pris siden 1998, og de første som fikk den, var Telenors kundesenter for å ha berget kvinnearbeidsplasser.

For flere år siden foreslo Inderøy SV å etablere en egen mangfoldsplan, for å øke bevisstheten rundt inkludering på alle nivå. I mellomtida har vi fått inn mangfold i samfunnsdelplanen. Det gjenstår enda mye arbeid med å bevisstgjøre hvor viktig inkludering og mangfold er for å hindre utenforskap. Utenforskap går utover enkeltindivider, men det er også et samfunnsproblem. Pandemien har ført til at noen er enda mer ensomme og utenfor enn tidligere.

Inderøy kommune har fått mange nye innbyggere de siste åra, og vi jobber for en befolkningsvekst. Skal vi lykkes med å beholde dem som flytter hit, må innbyggerne være bevisst sin rolle for å integrere innflytterne. Vi må også legge til rette for arenaer der det blir lettere å gjennomføre. Så lenge det er krig og konflikt i verden, og klimakrisa fører til at folk ikke kan bo i landet sitt, vil vi få flyktninger til landet. Det er naturlig at Inderøy og så i framtida fortsetter å bosette flyktninger.

Mange homofile fra bygdene har valgt å dra til storbyene for å kunne leve fritt. Dessverre er det enda tilfeller av homofile som har giftet seg heterofilt. Skeive mennesker er også overrepresentert i selvmordsstatistikken. I det siste har samfunnet blitt åpnere, slik at det er lettere å være skeiv på bygda. Likevel er «homo» et skjellsord i skolegården, så det er gode grunner til å arrangere pride på bygda. Det sitter også folk hjemme med stor sosial angst fordi de er mellom kjønn, og fordommene mot transpersoner er sterke.

På Inderøy har det blitt gjort en god del for å gjøre steder tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel gjenstår mye for å gjøre arbeidslivet, friluftslivet og kulturopplevelser tilgjengelig for alle.

En mangfoldspris kan gis til personer og organisasjoner som gjør en innsats for forebygging av mobbing og sosial kontroll. Mobbing i barndommen gir langvarige konsekvenser. Årsaken til mobbing er sammensatt, og det må jobbes med kontinuerlig. Vitner til hets, mobbing og utfrysing må trygges på å si fra. Sosial kontroll tar mange former, det kan være religiøse leveregler, utseendepress eller valg av utdanning og yrke. Det oppleves også som sosial kontroll for mange, at det er vanskelig å si hva man egentlig mener på bygda.

Kvinnekampene på 70-tallet førte til endring, men fortsatt gjenstår likelønn og kvinner har oftere deltidsstillinger enn menn. Det forskes for lite på kvinnehelse. Menn sitter oftere i maktposisjoner og kvinner tar fortsatt mest ansvar i heimen. Samtidig må man se på menns utfordringer, gutter og unge menn dominerer statistikken over underprestasjoner og frafall i skolen, rusmisbruk, vold, lovbrudd, arbeidsløshet, uførhet og selvmord. Det er mange eksempler på at de får mindre samvær med barna etter samlivsbrudd.

Både fordi det finnes mange krefter i Inderøy som jobber for mangfold og likestilling, og fordi det gjenstår mye arbeid før alle er inkludert, er en kommunal mangfold- og likestillingspris viktig.