Hydrogen er nødvendig for å kutte utslipp fra tungtransport og industri. Sintef og Renergy sørger for å posisjonere de tunge satsingene i Midt Norge internasjonalt, ved at Midt-Norge nå er tildelt statusen Hydrogen Valley av EU.

Dette er det grønne skiftet i praksis. Det skjer på et verft i Kolvereid. Med lastebiler på veien i Midt-Norge. På ei øy i Nærøysund. På Hitra og Tjeldbergodden. Hydrogensatsingen fra Aure i sør til Nærøysund i nord har oppnådd EU-statusen Hydrogen Valley, som den første i Skandinavia. Det er en fjær i hatten for Norge og for regionen, og viser et næringsliv som er villig til å satse tungt på grønn energi.

Hydrogen Valley er EUs flaggskipssatsing innen hydrogen. Områder som oppnår denne statusen er blant de fremste i verden. De baner vei for fullskala hydrogenøkonomi, med hele verdikjeden fra produksjon til forsyning i markedet. H₂ Valley Midt-Norge er en tidlig hydrogenøkonomi, skapt av næringslivet i samarbeid med forskningsmiljøer og offentlige virkemidler. Til sammen handler det om investeringer på opp mot 1,7 milliarder kroner. Denne satsingen ville ikke vært mulig uten det tette samarbeidet, som Sintef og fornybarklyngen RENERGY har vært med på å drive fram.

For bedriftene som investerer, ligger det bedriftsøkonomiske vurderinger bak når de er pådrivere for å bli kvitt fossilt drivstoff og kutte utslipp. De vil levere på sin andel av klimamålene.

Midt-Norge har fått to av fem nasjonale hydrogenknutepunkter, på Hitra og i Nærøysund, der Enova og utbyggingspartnerne Aneo og Statkraft, NTE og H2 Marine investerer over 600 millioner i to av de viktigste prosjektene i den nasjonale satsingen for å nå klimamål i maritim sektor. Årlig passerer 35 000 skipstransporter Rørvik, det sier noe om markedet. Hitra ligger sentralt i skipsleia, med hurtigbåtanløp og sentral plassering for oppdrettsnæringen. Det maritime markedet er grunnlaget for en hydrogenøkonomi som kan vokse og gi nødvendige utslippskutt.

Utfordringen er å koble produksjon til marked: Sørge for at hydrogen blir tilgjengelig for bunkring, til en konkurransedyktig pris. Målet er at både sjø- og landtransport kan forsynes med hydrogen, og at nettverket av forsyningspunkter skal bygges ut. Dette krever samhandling fra mange aktører, på tvers av sektorer og bransjer. Og det krever at politiske mål følges opp med effektiv handlekraft fra alle som skal støtte næringsutvikling og grønt skifte. Blikket må opp og fram!

I Kolvereid bygger nå Moen Verft verdens første havgående nullutslippsfartøy, en hydrogendrevet arbeidsbåt for oppdrettsnæringen. Det er i dag mellom 750 og 900 arbeidsbåter knyttet til oppdrettsnæringen, de fleste er dieseldrevne og står for utslipp på cirka 280 000 tonn CO₂ per år. En stor andel av disse kan ikke operere med batteridrift alene. For de store skipene har vi ingen reelle batterialternativ, vi må ha et drivstoff uten utslipp. Trønderske Egil Ulvan Rederi er sentral og står bak flere av de rundt 20 store skipsprosjektene som står klar for endelig investeringsbeslutning i år. Flere av disse vil operere langs hele norskekysten og bunkre hydrogen fra de nasjonale knutepunktene, som skal være ferdig i 2025. Investeringene er med andre ord helt avhengig av hverandre.

Slik bygges hele verdikjeden for hydrogen, med produksjon, lagring, distribusjon og bruk. Og slik legges det til rette for en hydrogenøkonomi som kan modnes og skaleres opp. Ambisjonen er et volum på 20 000 tonn hydrogen årlig innen 2030. Det vil kunne kutte opp til 200 000 tonn CO₂ per år, noe som tilsvarer 80 000 tonn diesel.

EUs satsinger på hydrogen er drevet fram av behovet for å fase ut fossil energi i industri og tungtransport, områder hvor elektrifisering med batteri ikke er aktuelt. I tillegg kommer krigen i Ukraina, og behovet for å kutte avhengigheten av russisk gass. Målet er at det innen 2030 skal produseres 10 millioner tonn grønt hydrogen, og at EU skal importere like mye. Hydrogen Valley er EUs største offentlig-private partnerskap.

Når vi har fått statusen Hydrogen Valley, er det en anerkjennelse av at vi er i front internasjonalt, og vil ta en viktig rolle i modningen og oppskaleringen av hydrogenøkonomien. Det vil øke forventningene om fart og fremdrift i grønn omstilling innenfor havbruk, skipsfart, industri og tungtransport. Det vil være en gyllen mulighet for teknologibedrifter som på ulikt vis kan bidra til utvikling og innovasjon. H₂ Valley gir dessuten muligheter til å ta del i de store EU-satsingene som kommer, hvor flere hundre millioner euro blir gjort tilgjengelig.

Nettverket og samarbeidet gjennom en sterk næringsklynge er en forutsetning for å lykkes med å ta i bruk hydrogen for å kutte utslipp. Etablerte bedrifter og unge innovasjonsbedrifter, på lag med akademia og offentlige myndigheter, bidrar til en raskere omstilling til fornybarsamfunnet.