SV mener at i en verden med en alvorlig klima- og naturmangfoldskrise må alle nivåer i samfunnet ta sitt miljøansvar. Offentlige myndigheter har størst ansvar, men alle frivillige organisasjoner og enkeltindivider må også forsterke sitt miljøengasjement. Det gjelder også idretten, som er den største frivilligorganisasjonen i Norge.

Det er viktig at idretten sikrer seg arealer for organisert idrett og legger til rette for enkeltindividers folkehelseaktivitet. Det betyr samtidig at idretten er arealkrevende og hele tida må prioritere miljøhensyn på topp. SV mener hensynet til å bevare dyrkajord, myr og andre viktige naturmangfoldsområder må forsterkes. Tilrettelagte turstier må være skånsomme mot naturen og avgrenset i omfang. Hensynet til planter, dyr, fugler og reindrift må veie tungt.

Gjennom bygging av idrettshaller og andre idrettsarenaer er idretten en storforbruker av oppvarmingsenergi. Samtidig produserer idrettsaktivitet store mengder energi. Kanskje kan hver trimmer bli et energibatteri i nær framtid? SV mener det blir særdeles viktig i tida framover å velge innovative og miljøvennlige energiløsninger. Solenergi, bergvarme, varmepumper og energilager i undergrunnen og andre smarte energiløsninger må profilere idretten framover.

Den største miljøutfordringa for idretten, skoler og barnehager er bruken av mikroplast på idrettsbaner og leikeområder. Den frivillige idretten kan ikke løse avrenning av mikroplast til vassdrag og hav alene. Men sammen med offentlige myndigheter må idretten snarlig finne alternativer til bruk av gummigranulat på idrettsbaner og leikeplasser. SV vil understreke at lokal forurensing fra idrettsanlegg og leikeplasser ikke kan vedvare.

Idretten og folkehelsa er tjent med et stabilt klima og en frodig og mangfoldig natur. Det foregår spennende og gode diskusjoner om disse temaene i idrettsorganisasjonene i dag, men idretten, som største frivilligorganisasjon, har et stort ansvar for å sette klima og miljø enda høyere på dagsorden. Vi i SV mener idretten må være naturens beste venn!