I Trøndelag har vi unngått strømprisgalopp så langt, og det skyldes at man har bygd mye ny kraft siste 15 årene. I Trøndelag har vi bygd ned mye natur for landbasert vindkraft. Dette har kostet naturen mye, og det har kostet vår samiske urbefolkning altfor mye. Vi kan ofte glemme at all kraftproduksjon har en kostnad for naturen og for samfunnet, når vi har rimelig – og nesten gratis strømpris i perioder. Vi kan takke politikere lokalt og nasjonalt for kloke valg som ligger omkring 15 år tilbake i tid.

Nå skal vi elektrifisere Trøndelag fremover, og vi skal mer enn halvere våre klimagassutslipp fram mot 2030. Ifølge NTE har Trøndelag behov for omtrent 2,9 TWh ny kraftproduksjon årlig fram mot 2030. Av dette estimerer NTE at elektrifisering at oljeplattformer utenfor kysten av Trøndelag trenger hele 2,1 TWh. Det er altså elektrifiseringen av oljeindustrien, en industri i solnedgang, vi skal bruke brorparten av den nye energiproduksjonen på, med landbasert strøm.

Dette er uklokt mener vi i De Grønne. Det er ikke klokt politisk lederskap, for det første å elektrifisere oljeproduksjonen med landstrøm, og for det andre å ofre enda mer trøndersk natur, på det enorme energibehovet til oljeplattformene til havs. Nei, vi må sette krav om at den energi man trenger til havs, må man skaffe til havs. Da med mindre kraftverk som fanger CO₂, eller med havvind.

Trøndelag som samfunn trenger kun 0,8 TWh ny energi for å nå sine samfunnsmål om elektrifisering fram mot 2030. Når Trøndelag i dag bruker omtrent 12 TWh årlig, så kan det nye energibehovet vi har som samfunn – enkelt hentes inn gjennom en storstilt satsing på energiøkonomisering og satsing på bergvarme, sjøvarme, solfangere og solceller.

Vi trenger kun å spare inn omtrent sju prosent av den strøm vi i dag bruker – for å skaffe 0,8 TWh. Det er oppnåelig – men da trenger vi et politisk lederskap, lokalt og nasjonalt – som sier klart at vi ikke har nok strøm til alt, vi kan for eksempel ikke bruke strøm på kryptofabrikker som nå popper opp omkring i distriktene, hvor strømmen er «gratis» – sammenlignet med strømprisen ellers på vårt kontinent. Bare den planlagte kryptofabrikken på Åsen i Levanger vil bruke like mye strøm som 1600 trønderske husstander forbruker årlig.

Vi i MDG ønsker at Trøndelag som samfunn skal velge et miljøvennlig kurs fremover, og ikke en kurs som tenker vekst, vekst, vekst. En ekstrem vekstkurs vil kun medføre at vi gjentar de samme feilene som har ført oss inn i en klima- og naturkrise.

Tenk nytt – tenk ekte grønt – ikke grågrønt!