På trønderske veier ruller det daglig en rekke busser som er produsert i Israel av et selskap som understøtter Israel som en apartheidstat. Disse bussene som nylig er innkjøpt av Vy er produsert av det israelske selskapet Merkavim. Merkavim produserer også busser som bidrar til brudd på folkeretten.

I rapportene «Farlige Forbindelser I og II» er selskapets brudd beskrevet på følgende måte. «Merkavim produserer busser for transport av fanger for de israelske fengselsmyndighetene. Disse bussene blir blant annet brukt for transport av palestinske fanger fra de okkuperte områdene til fengsler i Israel, noe som er i strid med internasjonal humanitær rett. Merkavim produserer også pansrede busser som Egged bruker til offentlig transport til bosettinger på Vestbredden.»

Det å transportere fanger fra de okkuperte palestinske områdene over til Israel er et brudd på 4. Genèvekonvensjon. Det er også internasjonal konsensus om at de israelske bosetningene som er oppført på Vestbredden er et klart brudd på folkeretten. Både 4. Genève konvensjon og Roma-vedtektene fastslår dette.

Transport til og fra de ulovlige bosetningene bidrar selvsagt til deres opprettholdelse. I tillegg er begge disse folkerettsbruddene listet opp som eksempler fra Amnesty Internasjonal i deres rapport som kom 1 februar. Denne rapporten konkluderer med at Israel er en Apartheidstat.

Det statlige selskapet Vy - tidligere - Nettbuss var en av tilbyderne da Trøndelag fylkeskommune via ATB i 2020 utlyste en anbudskonkurranse om drift av bussruter i fylket. På det tidspunkt var disse bussene allerede satt i bestilling. Den 26. februar 2020 vedtok Trøndelag fylkeskommune følgende: «Trøndelag fylkeskommune skal ikke kjøpe varer eller tjenester som er produsert i strid med folkeretten på okkuperte områder, eller direkte eller indirekte investere i selskaper og fond som bidrar til brudd på folkeretten».

ATB valgte sommeren 2020 å tildele VY kontrakten på drift av bussrutene.

Partiet Rødt stilte etter innspill fra Palestinakomiteen følgende spørsmål til fylkesordføreren på fylkestinget om denne saken. «Mener Fylkesordføreren det er greit at busser som kjøres for fylkeskommunen er kjøpt inn i strid med fylkets eget regelverk?».

I sitt svar henviser fylkesordføreren til at vedtaket gjort i februar ikke er fanget opp av ATB og at vedtaket dermed ikke ble implementert da kontrakt med Vy ble signert 25 september 20202. Fylkesordføreren beklaget at dette ikke var gjennomført.

Etter å ha sett fylkesordførerens svar sitter vi igjen med forundring og en rekke nye spørsmål. Hvorfor erikke vedtaket i fylkestinget fanget opp av ATB etter seks måneder? Hvordan kan Vy uten å gjøre nødvendige undersøkelser inngå en avtale med et selskap som opererer i et konfliktområde? Hvilke muligheter for sanksjonering besitter fylkeskommunen i etterkant i denne saken?

Dette er ikke første gang et statlig selskap handler i strid med sine forpliktelser. Både Norske Tog og Oslo kommune har gjennomført store innkjøp av materiell i selskaper som bidrar til okkupasjon. Nå kommer Vy også i den samme tvilsomme kategorien.

Palestinakomiteen forventer at den norske regjeringen etterlever både de lovnader som ble gitt i Hurdal plattformen samt ved inntreden i FNs sikkerhetsråd om å bidra til en sterk oppslutning om folkeretten. Det å stilltiende akseptere at norske statlige og kommunale selskaper får kjøpe varer og tjenester hos selskaper som bidrar til brudd på folkeretten har motsatt effekt