Verdalsordfører Pål Sverre Fikse inviterer NTE til formannskapet for å legge fram sine utbyggingsplaner og han følger opp med et avisinnlegg med et skremmende snevert utbyggingsperspektiv. At næringsinteressene i NTE ønsker å bygge ut, er forutsigbart.

At de lokker med penger, er også forutsigbart. At ingen blir invitert for å tale naturens sak overfor politikerne, er dessverre også forutsigbart.

Les også

Verdalsvassdraget – vi ønsker å utforske mulighetene!

Fikse har rett i én ting; mye har skjedd siden vernevedtaket ble gjort. Vassdrag og våtmarker er nedbygd og endret, ikke så mye til vannkraft, men på grunn av veiutbygging og andre inngrep. Fikse skyver klimaendringene foran seg i argumentasjonen, men overser glatt at klodens tåleevne med tanke på biologisk mangfold er nådd. Ja, mer enn det – tap av arter skjer nå i et tempo som bare har skjedd fem ganger i klodens historie – sist da dinosaurene forsvant. Måten vi mennesker forsøker å styre naturen på, og tillegger naturen verdi først når den gir oss direkte materiell verdi, har satt i gang – og eskalert denne utviklingen.

Hvorfor nevner ikke ordføreren tapet av arter og trusselen mot livet på jorda? Jo, fordi den fortellingen ikke legger opp til videre utbygging av vassdraget. Den utviklingen forteller oss at vårt forbruk av natur må reduseres, at svaret på ødelagt klima ikke er enda mer ødelagt natur. Naturtap-kunnskapen er like godt dokumentert som klimatrusselen, men nevnes ikke.

Fikse kobler økt flomfare med utbygging av Verdalsvassdraget. Den økte industrialiseringa han priser, vil komme i tillegg til eksisterende industri, og innebærer dermed ikke noe grønt skifte. Tvert imot vil disse industriene øke naturtapet, noe som igjen forsterker klimatrusselen. Dersom utbygging av Verdalsvassdraget skal hindre flomskader, snakker vi om alt annet enn skånsom utbygging. Beredskapsmessig flomsikring som tilrettelegger for kraftutbygging vil innebære enorme demninger. Vi snakker om over 20 meter høye demninger, som ikke kan fylles opp – de skal jo ha kapasitet til å ta imot uventede flommer.

Flommen vil dermed komme på oversiden av disse demningene, der det i dag ligger hytter og verdifull natur. Du bytter med andre ord ut ett problem med et annet. At NVE allerede har vedtatt en langt mer skånsom flomsikring i Vuku, som absolutt bør gjennomføres, nevnes heller ikke. Kun argumentasjon for utbygging trekkes fram.

Beboere langs både regulerte og uregulerte vassdrag sliter når flommene kommer, så kraftutbygging vil ikke løse problemet, men vil skape nye.

Det er en levende, naturlig elv som best sikrer villaksen. En regulert elv vil aldri få den samme dynamikken og de skiftende forholdene som både laksen og de andre artene i og langs elva trenger. Troen på at kraftingeniører kan konstruere en bedre natur enn den naturen som bevislig har fungert i alle år, er på mange måter fascinerende. Elva greier seg godt den, uten vår inngripen.

Hele premisset for ordfører Fikses innlegg, er at vi må bygge ut. At videre nedbygging av natur er løsningen på utfordringene. Naturvernforbundet legger et annet premiss til grunn: vi mennesker er helt avhengige av at klodens økologiske prosesser fungerer. Det premisset gjelder også i Verdal.