I Trønder-Avisa 9. november er Ole Herman Sveian og Steinar Aspli, begge fra Senterpartiet, provosert på vegne av alle som ønsker to tog i timen på Trønderbanen fra 2024. De mener at jeg er i ferd med å gå bort fra forpliktelser staten har tatt på seg i byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Jeg oppklarer gjerne denne misforståelsen.

Byvekstavtalen er en 10-årig avtale. Vi er inne nå i andre år av denne avtalen, og staten står selvsagt ved sine forpliktelser. Både staten og partene i Trondheimsområdet har forpliktet seg til å nå nullvekstmålet, som er kjernen i byvekstavtalen. Avtalen skal hindre at veksten i persontransport skjer med bil.

I avtalen heter det: "Jernbanen spiller en viktig rolle i Trondheimsområdet, og togtilbudet vil, sammen med det øvrige kollektivtilbudet og en arealutvikling som bygger opp om tilbudet, bidra til at nullvekstmålet i avtaleområdet nåes."

To tog i timen på Trønderbanen i 2024 er en målsetting, og skal bidra til å nå nullvekstmålet mot 2030. Vi skal arbeide for å oppnå to tog i timen så raskt som mulig, for dette er et viktig bidrag fram mot målet om nullvekst i persontrafikk med bil.

Ny Nasjonal transportplan (NTP) er nå i arbeid, og blir lagt fram til våren. Også forbedringer i togtilbudet på Trønderbanen er en del av det store planleggingsarbeidet som nå foregår. Fellesskapets midler skal brukes godt og forsvarlig i det som blir en svært ambisiøs transportsatsing fra regjeringen. Jeg har i flere sammenhenger vært ærlig på at det kan bli krevende å nå målsettingen om to tog i timen på Trønderbanen akkurat i året 2024. Men det betyr jo slett ikke at staten går bort fra sine forpliktelser, og heller ikke hovedmålsettingen om nullvekstmålet. Når vi legger fram ny NTP vil kollektivsatsingen gi viktige bidrag til å nå nullvekstmålet i storbyområdene våre, slik at kø, støy og forurensing rammer færre.