Innherred regionråd ble etablert i april 2021 og er et politisk konsensusorgan for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Gjennom arbeidet med en Innherredsstrategi er det noen politikkområder som er trukket ut som spesielt viktige i perioden 2021-2023. Visjonen for samarbeidet er «Sammen for en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion».

Formålet med samarbeidet er at regionrådet skal arbeide for å styrke Innherred som et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Vi vet, og ser, at hverken næringslivet eller frivilligheten begrenses av kommunekartet og Innherredsregionen skal være en tydelig og felles stemme for regionens interesser. Innherred regionråd vil bidra til verdiskaping og bosetting i regionen gjennom å ivareta regionens og den enkelte kommunes fortrinn og muligheter. Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og ta opp og fronte de viktigste sakene som angår Innherred. Regionrådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv som også gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Innherred.

De viktigste strategiske områdene i perioden er for det første samferdsel, areal og transport. Det er utarbeidet en felles areal- og transportstrategi for «Innherredsbyen» fram mot 2040. Strategien var et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, kommunene på Innherred inkl. Frosta, de statlige aktørene; Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen. Arbeidet resulterte i et handlingsprogram med 33 områder til oppfølging, iverksettelse av disse begynner nå.

Næringsutvikling er viktig for kommunene på Innherred. Her er det utarbeidet en felles næringsstrategi i samarbeid med næringsforeningene, kommunene og andre. Næringsstrategien for Innherred ble vedtatt i regionrådsmøte 21. november i år. Kommunene skal videre behandle strategien i sine kommunestyrer og utarbeide egne handlingsplaner der en legger inn kommunenes egne prioriterte tiltak, sammen med regionens.

Internasjonalisering, kompetanse, forskning og innovasjon er andre strategiske områder for Innherred. Innherred regionråd er medlem av Trøndelags Europakontor i Brussel, derigjennom blir vi koplet sterkere til det europeiske. Vi er opptatt av å ta del i forskning og innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gir oss muligheter og det bidrar til nyskaping som kommer kommunene og innbyggerne til gode, som nye måter å arbeide på, utvikle nye tjenester og produkter og andre kunnskapsbaserte tiltak. Vi jobber sammen med våre regionale samarbeidspartnere – Nord universitet, NAV, næringsforeningene, Trøndelag fylkeskommune med både de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole, og har opprettet Kompetansforum Innherred.

Innherred er en universitetsregion i Norge, dette gir oss muligheter, og en av de største utfordringene våre i dag, er å rekruttere og beholde riktig personell til arbeidslivet. Gjennom samhandling i kometanseforum håper og tror vi at vi bedre skal lykkes som region for å sikre oss kompetanse i framtida.

By- og stedsutvikling er det femte utpekte strategiske området. Her jobber vi på flere plan. Innherred regionråd er prosjekteier for Innherred by- og bygdelaboratorium der en har arbeidet fram en ByLab metode for kommunenes plan- og utviklingsarbeid. I denne delen av arbeidet var Innherredsbyene deltakere, nå er dette utvidet til alle de fem kommunene på Innherred. Vi vil nå arbeide med samhandling og samskaping mellom offentlige og private interessenter og innbyggere. Dette er avgjørende for å skape framtidas byer og lokalsamfunn.

Ved å utvikle bærekraftige tjenester for framtida er innbyggerinvolvering og mer samskapende kommuner essensielt. Konkret jobber vi nå med kulturarv og kulturmiljø som ressurs for verdiskaping og utvikling av attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Vi har trukket fram følgende fra våre kommuner: Det fredede kulturmiljøet i Trehusbyen Levanger, Stiklestad i Verdal, gjenreisningsbyen Steinkjer, det sjønære kulturlandskapet i Inderøy, seterkulturen i Snåsa, og ikke minst Olavsarven. Snåsa som knutepunkt for samisk befolkning og kultur et viktig satsingsområde innenfor kulturarven.

Vi ser at vi ved å samarbeide i regionrådet, styrker vår regionale kapasitet. Det vil bidra til å styrke Innherred som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion – og vi håper at et bredt lag på Innherred fortsatt vil ta del i denne utviklingen av regionen vår.