Gå til sidens hovedinnhold

Intet grønt skifte gjennom å gruslegge globalt viktig natur på Ørin Nord

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det grønne skiftet har blitt et kjent begrep. En forutsetning for å lykkes med en grønn omstilling av norsk økonomi er å ta vare på naturmangfoldet. Produksjon og forbruk må ha mindre konsekvenser for klima og miljø, og mer vern og bærekraftig ressursutnyttelse er sentrale stikkord. Nasjonal politikk er i all hovedsak en oppfølging av de forpliktelsene vi har tatt på oss gjennom ratifiseringen av biomangfoldkonvensjonen. Her er god økologisk tilstand, beskyttelse av truet natur og bevaring av et representativt utvalg av natur tre viktige hovedpunkter.

I dag lærer man om økologisk bærekraft i barnehage, skole og arbeidsliv. Vårt forhold til natur er ikke lengre en særinteresse. Næringslivet engasjerer seg, noen med mer overbevisning enn andre, men stadig flere investorer og kunder forventer en reell og ekte miljøprofil. Engasjementet for corporate reseponsibility er betydelig. FNs bærekraftsmål synliggjør hvordan fremtidig verdiskaping, velferd og helse er knyttet til naturkapital og velfungerende økosystem. Derfor inneholder bærekraftsmål 14 og 15 formuleringer om bruk og vern av arealene til havs og på land.

Aker Solutions Verdal, tidligere Kværner Verdal, er blant dem som gjerne vil fremstå med en grønn kappe. Det er bra. Skal vi løse verdens utfordringer i den hastigheten vi trenger, må næringslivet bidra. Kjell Inge Røkke har brukt flere milliarder på å bygge verdens største forskningsskip, REV Ocean. Nina Jensen, tidligere generalsekretær i WWF Norge, er administrerende direktør, og Havforskningsinstituttet blir den første store samarbeidspartneren til REV Ocean. Havet er det viktigste vi har. Det står for 50 prosent av oksygenet vi puster, arbeidsplasser, matforråd (…) Hvorfor behandler vi det som en global søppelkasse? Det ønsker vi å gjøre noe med, skal Nina Jensen ha uttalt ifølge nettstedet Maritimt Magasin.

Her har vi felles interesser! Ingen betviler Nina Jensens oppriktige ønske om å utgjøre en forskjell for hav og kyst. Mange står sammen med henne, også i Ninas egne rekker. Vi utfordrer nå Aker Solutions til å hjelpe oss å redde brakkvannsdeltaet Ørin Nord, et globalt viktig område for fugler og naturmangfold, også kalt IBA (Important Bird and biodiversity Area). Ørin er det største av til sammen 10 fjæreområder som inngår i Indre Trondheimsfjord IBA. Deler av området er regulert til industri, og planen tar sikte på å fylle ut 250 dekar av elvedeltaet. En plan som så dagens lys for første gang i 1987 tåler ikke et kritisk blikk i 2020. Å fylle igjen de aller mest produktive områdene av havet, med konsekvenser for fisk, fugler og et mylder av artsmangfold, er uakseptabelt. Vi skal ikke dumpe plast i havet, og like viktig: vi kan ikke gruslegge våre siste elvedeltaer. Industri kan legges mange steder, og kunnskapen om områdets umistelige verdi er grundig dokumentert gjennom mange tiår. I en tid da samfunnsansvar og bærekraft er honnørord som det private næringslivet strekker seg etter, er det vanskelig å se for seg at dette kan være en attraktiv tomt for bedrifter.

Ørin er umistelig natur, også i en global målestokk. Dette er et område med en meget rik marin fauna, som skaper oppvekstområder for sjøørret, brisling, sild og andre fiskeslag. Den enorme mengden fugl som bruker Ørin som spiskammer er en god indikasjon på denne rikdommen. Arealet som nå skal ødelegges har med andre ord enorm betydning langt utover seg selv. Trekkfugler fra arktiske strøk stopper på vei mellom hekkeområdene og overvintringsområdene i Sør-Europa og Afrika. Lokale og regionale hekkefugler er avhengige av næringen de finner i dette biologisk særlig produktive området, ikke minst som en forberedelse til en krevende hekkesesong.

Våtmarker har en avgjørende funksjon i Norge, som i resten av verden. Man skulle tro at nasjonene tok vare på dette som nasjoners gull? Land som har tapt store mengder våtmarker forstår verdien kanskje først da, slik som England og Nederland. De restaurerer derfor nå ivrig våtmarker for å sikre naturmangfoldet, og bonusen er at de også leverer viktige økologiske tjenester for menneskene. Langs kysten i Norge er det spesielt aktive marine delta og marin våtmark som har vært gjenstand for arealbruksendringer, inkludert utfyllinger, veibygging, boligbygging o.l. I mange andre land er det uaktuelt å etablere seg på steder som kommer i konflikt med IBAer, og mange store bedrifter har dette innarbeidet i sine interne styringsdokumenter. I dag ønsker de fleste bedrifter å minimere sine økologiske fotavtrykk og markedsføre seg som en ansvarlige bedrifter, der også økologisk bærekraft står sentralt.

Dersom målet er å redde verdenshavet må skrinlegging av planene for Ørin Nord i Verdal være en fin plass å begynne. Det tror vi egentlig Aker Solutions Verdal er enig med oss i. Vi har også utfordret Verdal Næringsforum, og håper flest mulig vil hjelpe Verdal kommune med å omregulere området tilbake til naturformål.

Kommentarer til denne saken