Når en stor forbedring av helsetjenesten blir til debatt om en «IT-gigant» kan det være vanskelig å orientere seg i hva som er den beste strategien for en midtnorsk kommune. Helseplattformen er ønsket av pasienter og helsepersonell, og vi ønsker å oppklare noen mulige misforståelser om teknologien.

I debatten om Helseplattformen har det blitt reist kritikk mot innføring av ett stort system i stedet for å hente inn det beste fra flere ulike systemer og leverandører. Det skal være bedre enn en «kompleks suiteløsning», som er merkelappen som ofte henges på Helseplattformen.

Selv om teknologien vi bygger på, har én hovedleverandør – amerikanske Epic - er det ikke snakk om «outsourcing» til USA. Helsetjenesten har i fellesskap kjøpt et fundament, for så å utdanne og sertifisere vårt eget personell til å tilpasse og drifte løsningen selv, og ivareta produktutviklingen nært tjenesten i framtida.

Vi ser det som fremtidsrettet å erkjenne at IT-systemer bør ivaretas av tjenesten som skal bruke dem, altså å ha systemet «in-house». For ordens skyld: Alle helsedata skal også lagres trygt i Midt-Norge.

Når Helseplattformen går fra prosjekt til produkt, er det ikke selve IT-driften som koster mest. Helseplattformen AS skal være en offentlig eid tjenesteleverandør som yter kontinuerlige endringer og forbedringer, og som skal støtte og videreutvikle helsetjenestetilbudet i Midt-Norge.

Den tjenestemodellen har vi allerede noe erfaring med. En modul av Epic-løsningen har vært i drift ved Laboratoriemedisinsk klinikk ved St.Olavs siden 7. mars 2020, med pandemien for full fart på vei inn i landet. Løsningen var ikke perfekt fra dag én, men vi fikk en modell der vi faktisk kunne iverksette endringer og forbedringer som var meldt inn samme uke, uten nedetid eller driftsforstyrrelser.

Klinikksjefen har selv bekreftet at det har doblet kapasiteten for håndtering av korona-prøver da vi alle trengte det som mest. Laboratoriemodulen er nå felles for alle helseforetakene i regionen, og hele Helseplattformen vil ligge på den samme tekniske plattformen som den. Våre medarbeidere skal jobbe med videreutvikling av alle de ulike modulene i årene som kommer.

Alternativet, å integrere løsninger fra flere leverandører og få dem til å samhandle, må antas å koste mer. Endringer i ett system krever gjerne også endringer i tilstøtende system. Kostnaden er mer enn det som går til hver enkelt leverandør; oppgaven med å få de ulike tjenestene til å henge sammen må ivaretas, og det vil være særs krevende å få til koordinert, sømløs, kontinuerlig utvikling. Anskaffelser og leveranser tar tid. Dersom man skal sikre seg det fra flere leverandører vil dette kreve kontinuerlige endringer i integrasjonsarbeidet.

Mye av jobben er gjort

Kostnaden og tidsbruken ved en offentlig anskaffelse og senere oppsett og tilpasning er allerede langt på vei håndtert av staten og helseforetaket. Etter innspill fra fagfolk i kommuner og sykehus i hele regionen, falt valget i 2019 på det tilbudet som kom best ut på pris og funksjonalitet.

Skulle en kommune ønske å legge til noe som ikke dekkes av den felles anskaffelsen, eller ny programvare fra andre leverandører, er det lagt til rette for det gjennom åpne såkalte API-er eller grensesnitt. En rekke leverandører bidrar med innhold som bygges inn i løsningen.

Et stort ryddearbeid

For å integrere mange løsninger og enkelt utveksle informasjon, må informasjonen være godt strukturert. En kommune kan ha 3-5 ulike journalsystemer i drift i helse og omsorgstjenesten i dag, flere av dem er gamle. Personalet har fritt kunnet registrere på den måten som passer dem best, i hver kommune, for hver leverandørløsning. I arbeidet med Helseplattformen har vi etablert nye samarbeidsarenaer og ny forståelse for standardisering og felles språk. Arbeidet og erfaringene blir tilgjengelig for hele Norge, som får et lokomotiv i det å få etablert en strukturert norsk informasjonsmodell i bunnen.

De forskjellige applikasjoner og webtjenester som er i Helseplattformen får all informasjon fra én og samme kilde, samme database for alle som er med. Enhetlig, tilpasset og skreddersydd for brukerne i de ulike rollene som skal se informasjonen, og for pasienten i innbyggerportalen.

En del av den nasjonale utviklingen

Så hva med de «nasjonale komponentene» som skal løse informasjonsutvekslingen?

De er i rask utvikling, men dekker ikke alt, og det er fortsatt lang vei frem. Samhandlingsløsningen er en fremtidig løsning det jobbes med nasjonalt, og som vi ikke kjenner innføringsplanen for enda. Selvsagt henger Helseplattformen sammen med Kjernejournal, Helsenorge.no og alle de andre. Ingen i Midt-Norge skal gå glipp av det som ligger i de nasjonale komponentene. Med innføringen vil vi ligge år foran de andre regionene i dette arbeidet.

«Løsningen er gammel». Ja, den har vært i bruk og videreutviklet i mange år nå. Fire ganger i året kommer nye oppdateringer, slik du kjenner det fra den smarttelefonen du bruker i hverdagen. Epic har halve USAs befolkning som brukere av pasientportalen som nå kommer i midt-norsk utgave. I Belgia, Finland, Sveits, Nederland, Danmark og Storbritannia er systemet i bruk. De fleste av Epics kunder har en unik utgave av løsningen, for hver enkelt kunde kan tilpasse plattformen til sine spesifikke behov.

På grunn av anskaffelsesreglene det offentlige er underlagt, må den felles løsningen være et offentlig-offentlig samarbeid i form av et aksjeselskap. Som medeiere får kommunene journalløsningen sin in-house, med de gevinster det gir på videreutvikling. Vi er en hel region som deler på utgiftene.

Er «suiteløsning» gammeldags? I Helseplattformens evaluering av løsninger fant vi ingen leverandører som håndterte samhandlingen, og delingen av data på tvers av de ulike tjenestenivåene, bedre enn Epic. Og kanskje bør vi heller spørre: Er det moderne å forhandle for hver enkelt endring, eller er det moderne å ta tak i endringsbehov kontinuerlig, og prioritere helhetlige pasientforløp, tjenesteutvikling i fellesskap, og dataverktøy som er definert og bygd opp av brukerne selv?