Det ligger nå an til at kommunestyret i Steinkjer/Stïentje kommune skal behandle en sak om skilting av samiske stedsnavn, og satsing på synliggjøring av samisk kultur. Norske Samers Riksforbund (NSR) er glade for initiativet, og mener at det er på høy tid at samisk bør synliggjøres i en kommune i et samisk område.

Innenfor kommunens grenser har samer hatt tilholdssted over lang tid, og i dag er samer bosatt i byen, og i bygdene omkring. Hele tre reinbeitedistrikt har beiteområder i Steinkjer kommune. Et skilt på samisk vil bety at samisk tilstedeværelse anerkjennes, og vil bidra til at de samiske innbyggerne kjenner seg mer inkludert. Dette vil også være et steg i riktig retning for Steinkjer kommune for å leve opp til sine slagord: åpen, lys og glad.

Det ble fremmet en interpellasjon i fjor høst av Håvard Krogstad-Wiborg, Rødt. Oppfølgingen av denne ble behandlet i formannskapet den 11. mars med et vedtak hvor flertallet ønsker å sette i gang en prosess med mål om å få på plass et offisielt sørsamisk navn på stedet Steinkjer, flertallet ønsker også at prosessen også leder til skilting inn til kommunen på to språk, begrunnet i at Steinkjer er administrasjonsby i Trøndelag, og vertskap for flere tospråklige virksomheter. Når det gjelder synliggjøring av sørsamisk kultur ønsker også flertallet at dette jobbes med i det nye kulturhuset, i samarbeid med blant annet Saemien Sijte, som holder til på Snåsa.

Dette er et skritt i riktig retning. Alt dette kan bidra til at samisk kultur, historie og språk løftes frem og vil synliggjøre samisk tilstedeværelse mer enn det gjør i dag. For en med samiske røtter vil dette oppleves som anerkjennende, og vil bidra positivt i samisk identitetsbygging. Det kan også bidra til å øke kunnskap og nysgjerrighet om samiske forhold blant kommunenes innbyggere. Det vil gjøre vårt samfunn mer mangfoldig og inkluderende. Bare tanken på at våre barn og unge skal få ta del i dette gjør oss glade.

Vi merket oss at kommunedirektøren i sitt saksframlegg anbefalte å ikke sette i gang en prosess med stedsnavnsaker i Steinkjer fordi det er for omfattende og ressurskrevende. Det er verdt å nevne at det allerede er flere samiske stedsnavn i Steinkjer kommune som er godkjent. Hvorfor ikke bruke dem i første omgang som et ledd for å synliggjøre samisk tilstedeværelse i kommunen? Her vil vi trekke frem Gåetiejaevrie (norsk: Gåtvatnet) langs Selavegen i gamle Verran som er stedsnavn med samisk opprinnelse. Med å for eksempel få dette skiltet på plass får man både synliggjort samisk, samt dekket et ønske om et stedsnavnskilt langs denne veien som ikke har noen skilt fra før.

Vår nærmeste familie og slekt bor i Steinkjer/Stïentje kommune, men vi selv har flyttet til nabokommunen, eller lengre bort. Vi hadde vært veldig stolt og glad dersom vi kan komme hjem og se skilt på heimplassen eller heimkommunen vår, også på samisk.